Skansen Ballenberg


Szwajcarski dom w skansenie Ballenberg.

Skan­sen Bal­len­berg jest wyjąt­ko­wym miej­scem. Na 66 hek­ta­rach znaj­du­je się ponad set­ka ory­gi­nal­nych budyn­ków ze wszyst­kich regio­nów Szwaj­ca­rii i żyje ponad 250 zwie­rząt hodow­la­nych. Kil­ka­dzie­siąt zawo­dów i umie­jęt­no­ści jest pre­zen­to­wa­nych na żywo. Tra­dy­cyj­ne rol­nic­two, ręko­dziel­nic­two i sztu­ka. Żywa histo­ria szwaj­car­skiej wsi, rze­mio­sła i kul­tu­ry. Moż­li­wość prze­jażdż­ki zaprzę­giem kon­nym i zaku­pu wyra­bia­nej na miej­scu cze­ko­la­dy oraz wytwo­rów miej­sco­we­go rze­mio­sła.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 22 CHF wstęp

Lin­ki: www.ballenberg.ch