Koncept Swiss Trips

W kon­cep­cie Swiss Trips łączy­my zale­ty tury­sty­ki zor­ga­ni­zo­wa­nej – rezer­wu­ję i jadę, z kame­ral­ną atmos­fe­rą podró­ży pry­wat­ny­ch, odle­głą od tury­sty­ki maso­wej.

Swiss Trips to orga­ni­za­tor podró­ży, pilo­to­wa­nie i prze­wod­nic­two w jed­nym. Wła­sne zaple­cze trans­por­to­we, autor­skie pro­gra­my  i pilot-rezy­dent.

Pre­fe­ru­je­my małe kil­ku­oso­bo­we gru­py i trans­port mini­bu­sem, któ­ry pozwa­la dotrzeć tak­że do miej­sc, któ­re są poza zasię­giem dla duży­ch auto­ka­ro­wy­ch grup wyciecz­ko­wy­ch.

Noc­le­gi wybie­ra­my przede wszyst­kim w kla­sy­fi­ko­wa­ny­ch kwa­te­ra­ch pry­wat­ny­ch typu Bed & Bre­ak­fa­st, pozy­tyw­nie odmien­ny­ch od ano­ni­mo­wy­ch hote­li.

Lato i wcze­sna jesień to dosko­na­ły czas, aby zasma­ko­wać hel­wec­kiej róż­no­rod­no­ści. Wystar­czy wol­ny tydzień i przy­lot do Zury­chu, skąd z przy­jem­no­ścią zabie­rze­my Cię w nie­za­po­mnia­ną podróż po tej fascy­nu­ją­cej alpej­skiej kra­inie, dzie­ląc się z Tobą naszą pasją do kra­ju Hel­we­tów.

Tyl­ko Szwaj­ca­ria. Szwaj­ca­ria to nasza spe­cjal­no­ść!

Grafika przedstawiająca koncept Swiss Trips.