Trzy zamki w Bellinzona


Zamek Castelgrande w Bellinzona.

Trzy zam­ki góru­ją­ce nad Bel­lin­zo­na, sto­li­cą wło­sko­ję­zycz­ne­go kan­to­nu Tici­no, są zna­kiem roz­po­znaw­czym tego pięk­ne­go mia­sta i zosta­ły wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Nale­żą do naj­czę­ściej odwie­dza­nych atrak­cji tury­stycz­nych w tej czę­ści kraju.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 15 CHF wszyst­kie wstępy

Lin­ki: Zam­ki

 

Księstwo Liechtenstein ? Vaduz i Malbun


Zamek Księcia Liechtensteinu w Vaduz.

Mimo nie­wiel­kie­go obsza­ru Księ­stwo Liech­ten­ste­in ma wie­le do zaofe­ro­wa­nia odwie­dza­ją­cym. Przed połu­dniem zwie­dzi­my cen­trum sto­li­cy Vaduz, przej­dzie­my pod budy­nek par­la­men­tu oraz odwie­dzi­my inte­re­su­ją­ce muzeum histo­rii Księ­stwa. Z Vaduz prze­je­dzie­my do gór­skiej wio­ski Mal­bun, gdzie kolej­ką lino­wą wje­dzie­my na szczyt Sare­is (2003 m n.p.m.). Po posił­ku w tam­tej­szej restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej z wido­kiem na Liech­ten­ste­in, Austrię i Szwaj­ca­rię zje­dzie­my kolej­ką z powro­tem do Mal­bun, na wyjąt­ko­wy pokaz ptac­twa łow­ne­go (orły i jastrzę­bie). Po powro­cie do Vaduz odwie­dzi­my jesz­cze winiar­nię nadwor­ną Księ­stwa Liech­ten­ste­in, gdzie skosz­tu­je­my ksią­żę­ce­go wina.

Wto­rek — Pią­tek: dodat­ko­wo z wizy­tą w winiar­ni książęcej.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 19 CHF wszyst­kie wej­ścia (Erleb­ni­spass)

Lin­ki: Erleb­ni­spass Liechtenstein

Jezioro Gelmersee i najbardziej stroma kolejka Europy (z wędrówką)


Jezioro Gelmer w dolinie Hasli.

Na skra­ju Ber­neń­skie­go Obe­rlan­du, w pobli­żu malow­ni­czej prze­łę­czy Grim­sel­pass, leży jezio­ro zapo­ro­we Gel­mer­see (1850 m n.p.m.). Na zapo­rę wje­dzie­my naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką lino­wo-tere­no­wą Euro­py. Następ­nie powę­dru­je­my wokół jezio­ra (2 h). Po powro­cie kolej­ką do doli­ny moż­na zjeść obiad w restau­ra­cji i spró­bo­wać praw­dzi­we­go alpej­skie­go sera z tam­tej­szej serowarni.

Wariant 2: Zamiast wjaz­du kolej­ką wędrów­ka do i wokół jezio­ra (ca. 4 h; wyma­ga­na dobra kon­dy­cja); zjazd do doli­ny kolej­ką Gelmerbahn.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 32 CHF Gelmerbahn

Z prze­wod­ni­kiem 125 CHF za osobę

Lin­ki: Kolej­ka Gelmerbahn