6-dniowe wycieczki objazdowe w Szwajcarii

Ceny za osobę w CHF dla dorosłych i dzieci. Dojazd własny.

1.Nazwa / Kod

Szwajcaria – kameralnie i z wędrówkami, od palm po lodowce / 0301

CenaBile­ty / Wej­ścia
Doro­sły950130
Dziec­ko 5–1477071
Dziec­ko 0–4670gra­tis
2.Nazwa / Kod

Szwajcaria – klasycznie i kameralnie / 0401

CenaBile­ty / Wej­ścia
Doro­sły975362
Dziec­ko 5–1485078
Dziec­ko 0–466526
3.Nazwa / Kod

Szwajcaria kulinarna i winiarska / 0501/0502

CenaBile­ty / Wej­ścia
Doro­sły990/985141/151
Dziec­ko 5–1490537
Dziec­ko 0–481021
4.Nazwa / Kod

Szwajcaria – złota jesień w Gryzonii / 0601

CenaBile­ty / Wej­ścia
Doro­sły950147
Dziec­ko 5–1489589
Dziec­ko 0–4715gra­tis
      Infor­ma­cje uzu­peł­nia­ją­ce. Doty­czą wszyst­kich pro­gra­mów.
Dziec­ko 5–14Dziec­ko na dodat­ko­wym łóż­ku lub mate­ra­cu w poko­ju rodzi­ców.
Dziec­ko 0–4Dziec­ko w łóż­ku rodzi­ców.
W nie­któ­rych loka­li­za­cjach są dostęp­ne spe­cjal­ne łóżecz­ka dzie­cię­ce.
Cena obej­mu­je:
– 5 noc­le­gów w poko­jach 2–3 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je pry­wat­ne typu Bed & Bre­ak­fast lub hote­lo­we

– 5 śnia­dań

– trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8-oso­bo­wym busem

– opie­kę pilo­ta-kie­row­cy

– ubez­pie­cze­nie KKL, NNW, baga­żu, OC

Cena nie obej­mu­je:
– kosz­tów przy­jaz­du do Zury­chu (Szwaj­ca­rii)

– bile­tów wstę­pu i trans­por­tu kolejkami/wyciągami gór­ski­mi. Wyku­pie­nie jest warun­kiem reali­za­cji pro­gra­mu wyciecz­ki. Koszt poda­no powy­żej.

– kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF.

Jeśli potrze­bu­jesz dodat­ko­wych infor­ma­cji, skon­tak­tuj się z nami!

info @ swisstrips.net / +41 76 77 50 77

Kon­takt