Transfery — Transport osób — Kurier

VW T5 Cara­vel­le, wer­sja dłu­ga

- kie­row­ca + 7 pasa­że­rów + duża prze­strzeń baga­żo­wa, wystar­cza­ją­ca dla do 4 wóz­ków (skła­da­nych) dla osób nie­peł­no­spraw­nych

- napęd 4x4

- skó­rza­ne sie­dze­nia

- przy­ciem­nio­ne szy­by

- zasło­ny prze­ciw­sło­necz­ne

- 3-stre­fo­wa kli­ma­ty­za­cja

- wej­ścia dla urzą­dzeń audio USB, AUX, Blu­eto­oth

Bus taxi transfery osób z lotniska Zurich ZRH

3 busy

VW Cara­vel­le — dłu­gi — 7 + 1 + duży bagaż­nik

Opel Viva­ro — dłu­gi — 8 + 1 + duży bagaż­nik

VW Cara­vel­le — krót­ki — 8 + 1 + mały bagaż­nik

Łącz­nie do 23 pasa­że­rów.

Więk­sze gru­py na zapy­ta­nie.

Rezer­wa­cje

W celu rezer­wa­cji pro­si­my korzy­stać z nasze­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Opo­wia­da­my szyb­ko i oddzwa­nia­my na życze­nie zain­te­re­so­wa­nych.

Przyj­mu­je­my rezer­wa­cje do 24 godzin przed wyjaz­dem.

+41 76 77 50 777   info @ kleinbus-sh.ch

Napisz do nas!

Trans­fe­ry na lot­ni­sko w Zury­chu

Ceny w CHF

za prze­jazd / gru­pę (do 7 os.)

Aro­sa

490
Bad Ragaz340
Bivio600
Bri­gels490
Ber­gün490
Bona­duz380
Chur370
Davos/Klosters490
Disentis/Sedrun600
Fili­sur480
Flims/Laax470
Kon­stanz240
Küblis420
Len­zer­he­ide470
Maien­feld340
Malix400
Obe­rsa­xen490
Pon­tre­si­na700
Rhe­inau130
Savo­gnin540
Schaf­fhau­sen130
S-charl (nur Som­mer)750
Scu­ol680
Sils Maria670
St. Moritz670
Ste­in am Rhe­in140
Thayn­gen140
Unte­rvaz370

Inne miej­sco­wo­ści na zapy­ta­nie.