Wycieczki jednodniowe

Wcza­sy sta­cjo­nar­ne, odwie­dzi­ny u zna­jo­mych, czy krót­ki pobyt służ­bo­wy, każ­da oka­zja jest dobra na wyciecz­kę w Szwaj­ca­rii.

Jeśli inte­re­su­ją Cię inne desty­na­cje, napisz do nas, a my zor­ga­ni­zu­je­my ten dzień dla Cie­bie.

Locarno ? Cimetta ? Verzasca (z wędrówką)


P1300631

Poło­żo­ne nad jezio­rem Mag­gio­re mia­sto Locar­no jest naj­go­ręt­szym mia­stem Szwaj­ca­rii. Śród­ziem­no­mor­ski kli­mat i roślin­ność. Zwie­dzi­my zna­ny kościół piel­grzym­ko­wy Madon­na del Sas­so. Wje­dzie­my kolej­ką na górę Car­da­da, skąd uda­my się pie­szo (1 h) dalej, na punkt wido­ko­wy na szczy­cie Cimet­ta (1671 m n.p.m.). Moż­li­wość posił­ku w restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej. Po powro­cie do Locar­no przej­dzie­my nad­brzeż­ną pro­me­na­dą. Poje­dzie­my na czwar­tą naj­wyż­szą zapo­rę wod­ną Szwaj­ca­rii ? Verza­sca (220 m), na któ­rej krę­co­no słyn­ną sce­nę sko­ku do fil­mu Gol­de­neye (James Bond). Moż­li­wość sko­ku na bun­gee.

Wariant 2: zamiast zapo­ry wod­nej Verza­sca pokaz pta­ków dra­pież­nych w par­ku Fal­co­ne­ria w Locar­no

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 36 CHF kolej­ki

Z prze­wod­ni­kiem: 130 CHF pro Pers.

Lin­ki: www.cardada.ch / www.falconeria.ch

 

Trzy zamki w Bellinzona


Zamek Castelgrande w Bellinzona.

Trzy zam­ki góru­ją­ce nad Bel­lin­zo­na, sto­li­cą wło­sko­ję­zycz­ne­go kan­to­nu Tici­no, są zna­kiem roz­po­znaw­czym tego pięk­ne­go mia­sta i zosta­ły wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Nale­żą do naj­czę­ściej odwie­dza­nych atrak­cji tury­stycz­nych w tej czę­ści kra­ju.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 15 CHF wszyst­kie wstę­py

Lin­ki: Zam­ki

 

Skansen Ballenberg


Szwajcarski dom w skansenie Ballenberg.

Skan­sen Bal­len­berg jest wyjąt­ko­wym miej­scem. Na 66 hek­ta­rach znaj­du­je się ponad set­ka ory­gi­nal­nych budyn­ków ze wszyst­kich regio­nów Szwaj­ca­rii i żyje ponad 250 zwie­rząt hodow­la­nych. Kil­ka­dzie­siąt zawo­dów i umie­jęt­no­ści jest pre­zen­to­wa­nych na żywo. Tra­dy­cyj­ne rol­nic­two, ręko­dziel­nic­two i sztu­ka. Żywa histo­ria szwaj­car­skiej wsi, rze­mio­sła i kul­tu­ry. Moż­li­wość prze­jażdż­ki zaprzę­giem kon­nym i zaku­pu wyra­bia­nej na miej­scu cze­ko­la­dy oraz wytwo­rów miej­sco­we­go rze­mio­sła.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 22 CHF wstęp

Lin­ki: www.ballenberg.ch

Księstwo Liechtenstein ? Vaduz i Malbun


Zamek Księcia Liechtensteinu w Vaduz.

Mimo nie­wiel­kie­go obsza­ru Księ­stwo Liech­ten­ste­in ma wie­le do zaofe­ro­wa­nia odwie­dza­ją­cym. Przed połu­dniem zwie­dzi­my cen­trum sto­li­cy Vaduz, przej­dzie­my pod budy­nek par­la­men­tu oraz odwie­dzi­my inte­re­su­ją­ce muzeum histo­rii Księ­stwa. Z Vaduz prze­je­dzie­my do gór­skiej wio­ski Mal­bun, gdzie kolej­ką lino­wą wje­dzie­my na szczyt Sare­is (2003 m n.p.m.). Po posił­ku w tam­tej­szej restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej z wido­kiem na Liech­ten­ste­in, Austrię i Szwaj­ca­rię zje­dzie­my kolej­ką z powro­tem do Mal­bun, na wyjąt­ko­wy pokaz ptac­twa łow­ne­go (orły i jastrzę­bie). Po powro­cie do Vaduz odwie­dzi­my jesz­cze winiar­nię nadwor­ną Księ­stwa Liech­ten­ste­in, gdzie skosz­tu­je­my ksią­żę­ce­go wina.

Wto­rek — Pią­tek: dodat­ko­wo z wizy­tą w winiar­ni ksią­żę­cej.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 19 CHF wszyst­kie wej­ścia (Erleb­ni­spass)

Lin­ki: Erleb­ni­spass Liech­ten­ste­in

Jezioro Gelmersee i najbardziej stroma kolejka Europy (z wędrówką)


Jezioro Gelmer w dolinie Hasli.

Na skra­ju Ber­neń­skie­go Obe­rlan­du, w pobli­żu malow­ni­czej prze­łę­czy Grim­sel­pass, leży jezio­ro zapo­ro­we Gel­mer­see (1850 m n.p.m.). Na zapo­rę wje­dzie­my naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką lino­­wo-tere­­no­­wą Euro­py. Następ­nie powę­dru­je­my wokół jezio­ra (2 h). Po powro­cie kolej­ką do doli­ny moż­na zjeść obiad w restau­ra­cji i spró­bo­wać praw­dzi­we­go alpej­skie­go sera z tam­tej­szej sero­war­ni.

Wariant 2: Zamiast wjaz­du kolej­ką wędrów­ka do i wokół jezio­ra (ca. 4 h; wyma­ga­na dobra kon­dy­cja); zjazd do doli­ny kolej­ką Gel­mer­bahn.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 32 CHF Gel­mer­bahn

Z prze­wod­ni­kiem 125 CHF za oso­bę

Lin­ki: Kolej­ka Gel­mer­bahn

Poda­ne ceny odno­szą się do grup 5–7 oso­bo­wych i wymie­nio­nych mia­stach wyjaz­du, bez prze­wod­ni­ka i wyży­wie­nia. Ceny z prze­wod­ni­kiem poda­no osob­no.

Wyjaz­dy we wcze­snych godzi­nach poran­nych. Powro­ty w póź­nych godzi­nach popo­łu­dnio­wych lub wie­czo­rem. Poda­ne cza­sy wędró­wek są cza­sa­mi same­go mar­szu.

Śro­dek trans­por­tu: mini­bus VW Cara­vel­le, wer­sja dłu­ga, 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów. W aucie jest miej­sce dla do 4 (skła­da­nych) wóz­ków dla osób nie­peł­no­spraw­nych.

Rezer­wa­cje do tygo­dnia przed ter­mi­nem wyciecz­ki. E‑mail: info @ swisstrips.net / Tel: +41 76 77 50 777