Wydarzenia

Scena z przedstawienia teatralnego Tellspiele.
Scena zestrzelenia jabłka w spektaklu teatralnym Tellspiele.

Tellspiele – Matten bei Interlaken

Jedy­ny w swo­im rodza­ju spek­takl teatral­ny pod gołym nie­bem (zada­szo­ne try­bu­ny), poka­zu­ją­cy losy Wil­hel­ma Tel­la, legen­dar­ne­go boha­te­ra wal­czą­ce­go o wol­ność Szwaj­ca­rów oraz pra­po­cząt­ki hel­wec­kiej pań­stwo­wo­ści. Ponad dwu­stu akto­rów i sta­ty­stów, zwie­rzę­ta i sce­no­gra­fia śre­dnio­wiecz­nej wio­ski, a to wszyst­ko w malow­ni­czym oto­cze­niu Inter­la­ken. Sztu­ka teatral­na wysta­wia­na jest już od ponad stu lat i z udzia­łem lokal­nej lud­no­ści.

Mia­sta odjaz­du / ceny:

Schaf­fhau­sen 95 CHF / Win­ter­thur 90 CHF / Zürich 85 CHF

Wstęp na przed­sta­wie­nie od 36 CHF, w zależ­no­ści od miej­sca.

Ter­mi­ny: www.tellspiele.ch

Video tra­iler

Rezer­wa­cje: info@swisstrips.net / +41 76 77 50 777

Zdję­cia: www.tellspiele.ch