Ta witry­na uży­wa pli­ków cookie — mały­ch pli­ków tek­sto­wy­ch, któ­re są umiesz­cza­ne na kom­pu­te­rze, aby uła­twić witry­nie zapew­nić lep­sze korzy­sta­nie z niej. Ogól­nie cookies słu­żą do prze­cho­wy­wa­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ków, prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji doty­czą­cy­ch rze­czy w rodza­ju koszy­ka, a tak­że do ano­ni­mo­wy­ch dany­ch śle­dzą­cy­ch do apli­ka­cji inny­ch firm, taki­ch jak Google Ana­ly­tics. Co do zasa­dy, cia­stecz­ka spra­wią, że Two­je doświad­cze­nie w prze­glą­dar­ce będzie lep­sze. Jeśli jed­nak woli­sz wyłą­czyć pli­ki cookie w tej witry­nie i inny­ch, to naj­lep­szym spo­so­bem na to jest wyłą­cze­nie pli­ków cookie w prze­glą­dar­ce. Pro­po­nu­je­my sko­rzy­sta­nie z sek­cji Pomo­cy w prze­glą­dar­ce lub zapo­zna­nie się z witry­ną O stro­nie doty­czą­cej cookies, któ­ra ofe­ru­je wska­zów­ki dla wszyst­ki­ch nowo­cze­sny­ch prze­glą­da­rek.