Transfery — Transport osób

Transfery — zapytaj o cenę

Przyj­mu­je­my rezer­wa­cje do 24 h przed trans­fe­rem.

Nasze ceny zale­żą od ilo­ści osób i baga­żu, daty i cza­su trans­fe­ru oraz licz­by fote­li­ków dzie­cię­cych.

Zapy­taj nas :)

* pole wymagane

Lotnisko Zurych ZRH — komfortowe transfery

Transport osób w Szwajcarii

Bus taxi transfery osób z lotniska Zurich ZRH

Minibus

VW Cara­vel­le — dłu­gi — 7 + 1 + duży bagaż­nik

Opel Viva­ro — dłu­gi — 8 + 1 + duży bagaż­nik

Opel Viva­ro jest dostęp­ny tak­że z przy­cze­pą

na eks­tra dużą ilość baga­żu!

Kombi / SUV

Sko­da Octa­via kom­bi — 3 pasa­że­rów + duży bagaż­nik

Kia SUV — 3 pasa­że­rów + duży bagaż­nik

Kia SUV jest dostęp­ny tak­że z przy­cze­pą na eks­tra dużą ilość baga­żu!

Inne auta na zapytanie:

Mer­ce­des Via­no / Vito / V‑Klasa, Toyo­ta Prius.

Volks­wa­gen T5 Cara­vel­le, wer­sja dłu­ga

- kie­row­ca + 7 pasa­że­rów

- duża prze­strzeń baga­żo­wa: np. 7 dużych wali­zek lub 4 skła­da­ne wóz­ki dla osób nie­peł­no­spraw­nych

- dar­mo­wy dostęp do inter­ne­tu (Wi-Fi)

- łado­war­ka do smart­fo­nów (wszyst­kie typy wty­czek)

- wej­ścia dla urzą­dzeń audio USB, AUX, Blu­eto­oth

- 3‑strefowa kli­ma­ty­za­cja

- przy­ciem­nio­ne szy­by

- zasło­ny prze­ciw­sło­necz­ne

- skó­rza­ne sie­dze­nia

- napęd 4x4

Opel Viva­ro, wer­sja dłu­ga

- kie­row­ca + 8 pasa­że­rów

- duża prze­strzeń baga­żo­wa: np. 7 śred­nich wali­zek i bagaż pod­ręcz­ny lub 4 skła­da­ne wóz­ki inwa­lidz­kie. Auto dostęp­ne tak­że z przy­cze­pą na eks­tra dużo baga­żu!

- 2 x łado­war­ka do smart­fo­nów

- wej­ścia dla urzą­dzeń audio USBAUX, Blu­eto­oth

- 3‑strefowa kli­ma­ty­za­cja

- przy­ciem­nio­ne szy­by

Sko­da Octa­via Kom­bi 

- kie­row­ca + 3 pasa­że­rów

- 3 śred­nie waliz­ki + 3 bagaż pod­ręcz­ny

- bez­płat­ny inter­net (Wi-Fi)

- łado­war­ka do smart­fo­nów (wszyst­kie typy)

- AUX wej­ście dla zewnętrz­nych urzą­dzeń audio

- dwu­stre­fo­wa kli­ma­ty­za­cja

Kia Soren­to Sty­le SUV

- kie­row­ca + 3 pasa­że­rów

- duży bagaż­nik. Auto dostęp­ne tak­że z przy­cze­pą na eks­tra dużą ilość baga­żu!

- bez­płat­ny inter­net (Wi-Fi)

- łado­war­ka (wszyst­kie typy wty­czek)

- wej­ścia USB, AUX, Blu­eto­oth dla zewnętrz­nych urzą­dzeń audio

- dwu­stre­fo­wa kli­ma­ty­za­cja

- przy­ciem­nio­ne szy­by

- skó­rza­ne sie­dze­nia

- napęd 4x4

Płatności

Na miej­scu

  • gotów­ka (CHF or EUR)
  • kar­ta kre­dy­to­wa
  • kar­ta EC
    Visa, Master­Card, Ame­ri­can Express, Maestro, V Pay, Apple Pay, Andro­id Pay

Z góry

  • prze­lew ban­ko­wy (CHF or EUR)