Wakacje w Szwajcarii – od maja do października

6 autor­skich pro­gra­mów

czas wycie­czek 6 — 8 dni

naj­sław­niej­sze miej­sca

wędrów­ki dla każ­de­go

szwaj­car­skie kuli­na­ria i winiar­stwo

małe kil­ku­oso­bo­we gru­py

Spo­tkaj­my się w Szwaj­ca­rii już wkrót­ce!

Kon­takt