Wycieczki objazdowe w Szwajcarii

Czas trwania wycieczek 6 — 8 dni

Sezon: maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

Sześć ekscytujących wycieczek w Szwajcarii!

Napisz do nas przez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub bez­po­śred­nio info@swisstrips.net

Pociąg Kolei Retyckiej, Bernina Express, w okolicy masywu górskiego Bernina i lodowca Morteratsch.

Szwajcaria – z północy na południe, pomiędzy Renem i Addą

Zurych – Rhe­in­fall – Lucer­na – Engel­berg – Titlis – Grim­sel Pass – Zermatt –
Nufe­nen Pass – Bel­lin­zo­na – Luga­no – Chur – Tira­no – Ber­ni­na Pass – St. Moritz – Zurych

– prze­jazd pocią­giem pano­ra­micz­nym Ber­ni­na Express

– naj­bar­dziej stro­ma kolej­ka Europy

– naj­więk­szy euro­pej­ski wodospad

– naj­wy­żej poło­żo­ny most wiszą­cy w Europie

– naj­pięk­niej­sza góra Szwaj­ca­rii — Matterhorn

– wizy­ta w alpej­skiej serowarni

– prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami

– małe kame­ral­ne grupy

Prze­kro­jo­wa podróż wypeł­nio­na róż­no­rod­no­ścią i uro­kli­wo­ścią Szwajcarii.

Zobacz peł­ny opis podróży

Kod: 0886

Ter­mi­ny: czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Cena: 2350 CHF

Czas trwa­nia: 8 dni / 7 noclegów

Helikopter w locie, w tle góra Matterhorn.

Szwajcaria – od podziemi do nieba

Zurych – Baar – Lucer­na – Vit­znau – Pila­tus – Moléson – Gruy­ère – Broc – Mon­treux – Aigle – Sion – Zermatt – Leuk – Leu­ker­bad – St. Moritz

- lot heli­kop­te­rem – Mat­ter­horn i Gran­de Dixence

- prze­jazd pocią­giem pano­ra­micz­nym Gla­cier Express

- rejs stat­kiem po Jezio­rze Czte­rech Kantonów

- naj­bar­dziej stro­ma kolej­ka zęba­ta na świecie

- naj­więk­sze alpej­skie uzdro­wi­sko termalne

- pokaz wyro­bu sera i fabry­ka czekolady

- jaski­nie Szwaj­ca­rii centralnej

- muzeum winiarstwa

- pod­ziem­na twier­dza wojskowa

- małe kame­ral­ne grupy

Podróż przez wszyst­kie naj­bar­dziej malow­ni­cze regio­ny Szwaj­ca­rii. Eks­klu­zyw­nie z powie­trza, lądu, wody i podziemia.

Zobacz peł­ny opis podróży

Kod: 0701

Ter­mi­ny: maj czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Cena: 2160 CHF

Czas trwa­nia: 6 dni / 5 noclegów

Turystka na szlaku do Meglisalp, Appenzell.

Szwajcaria – kameralnie i z wędrówkami, od palm po lodowce

Baar – Jezio­ro Czte­rech Kan­to­nów – Locar­no – Jezio­ro Mag­gio­re – Verza­sca – Ber­neń­ski Obe­rland – Saas Fee – Mon­treux – Jezio­ro Genew­skie – prze­łę­cze Susten­pass i Grimselpass

- wędrów­ki szla­ka­mi górskimi

- prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami

- jaski­nie Szwaj­ca­rii centralnej

- pokaz pta­ków drapieżnych

- naj­bar­dziej stro­ma kolej­ka Europy

- spo­tka­nie ze świstakami

Dosko­na­łe połą­cze­nie wyciecz­ki objaz­do­wej z aktyw­nym wypo­czyn­kiem w Alpach.

Zobacz peł­ny opis podróży

Kod: 0301

Ter­mi­ny: lipiec sier­pień wrzesień

Cena: 1620 CHF

Czas trwa­nia: 6 dni / 5 noclegów

Matterhorn, Zermatt.

Szwajcaria – klasycznie i kameralnie

Wodo­spad Rhe­in­fall – Schaf­fhau­sen – Lau­ter­brun­nen – Jung­frau­joch – Gruy­ères – Mon­treux – Jezio­ro Genew­skie – Zermatt – Prze­łęcz Nufe­nen­pass – Bel­lin­zo­na – Locar­no – Jezio­ro Maggiore

- naj­więk­szy euro­pej­ski wodospad

- Mat­ter­horn — naj­pięk­niej­sza góra Szwajcarii

- muzeum H. R. Gigera

- naj­wyż­sza kolej­ka Europy

- prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami

- sero­war­nia i fabry­ka czekolady

Kla­sycz­ny pro­gram z naj­po­pu­lar­niej­szy­mi atrak­cja­mi Szwajcarii.

Zobacz peł­ny opis podróży

Kod: 0401

Ter­mi­ny: maj czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Cena: 1740 CHF

Czas trwa­nia: 6 dni / 5 noclegów

le chalet, gruyeres, szwajcarska restauracja

Szwajcaria kulinarna i winiarska

Zurych – Gruy­ères – Mon­treux – Jezio­ro Genew­skie – Aigle – Sier­re – Leuk – Gior­ni­co – Luga­no – Chur – Jezio­ro Bodeńskie

- podróż przez wszyst­kie kuli­nar­ne regio­ny kraju

- hel­wec­kie winiar­stwo, bro­war­nic­two i gorzelnictwo

- sero­war­nia i fabry­ka czekolady

- festi­wal wina w Wallis

- naj­star­sze mia­sto Szwajcarii

- naj­węk­sze pod­ziem­ne jezio­ro Europy

- prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami

Jedy­na w swo­im rodza­ju kuli­nar­no-winiar­ska podróż po Helwecji.

Zobacz peł­ny opis podróży

0501 — z festy­nem winiarskim 

0502 — wyciecz­ka winiar­ska i degustacja

Ter­mi­ny:

0501: sier­pień / wrzesień

0502:  maj czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Kod: 0501 / 0502

Cena: 1680 CHF

Czas trwa­nia: 6 dni / 5 noclegów

soglio, dolina bergell, gryzonia

Szwajcaria – złota jesień w Gryzonii

Chur – Park Kra­jo­bra­zo­wy Beve­rin – Prze­łęcz Splügen – Chia­ven­na (Lom­bar­dia) – Soglio – Prze­łęcz Malo­ja – St. Moritz – S‑charl – Szwaj­car­ski Park Naro­do­wy – Prze­łęcz Flüe­la – Maienfeld

- naj­star­sze mia­sto Szwajcarii

- szwaj­car­skie bun­kry wojskowe

- Festi­wal Kasztanów

- alpej­skie kosme­ty­ki naturalne

- spe­cja­ły kuli­nar­ne Lombardii

- wędrów­ka w naj­star­szym alpej­skim rezer­wa­cie przyrody

- winiar­stwo Gry­zo­nii i degu­sta­cja wina

- prze­jazd alpej­ski­mi ser­pen­ty­na­mi 

Alpej­ska zło­ta jesień w połu­dnio­wo-wschod­niej Szwajcarii.

Zobacz peł­ny opis podróży

Kod: 0601

Ter­mi­ny: paź­dzier­nik

Cena: 1560 CHF

Czas trwa­nia: 6 dni / 5 noclegów