Szwajcaria kulinarna i winiarska

Wycieczka objazdowa, 6 dni, dojazd własny. Kod 0501 (z festynem winiarskim) 

Zurych – Gruy­ères – Mon­treux – Jezio­ro Genew­skie – Aigle – Sier­re – Leuk – Gior­ni­co – Luga­no – Chur – Jezio­ro Bodeńskie

 małe kame­ral­ne gru­py (do 7 os.)  podróż przez wszyst­kie kuli­nar­ne regio­ny kra­ju  hel­wec­kie winiar­stwo, bro­war­nic­two i gorzel­nic­two – sero­war­nia i fabry­ka cze­ko­la­dy  festi­wal wina w Wal­lis  naj­star­sze mia­sto Szwaj­ca­rii  naj­więk­sze pod­ziem­ne jezio­ro Euro­py  prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami

Dzień 1 – Zurych 

Przy­lot do Zury­chu. Oko­ło połu­dnia odbiór gru­py z lot­ni­ska przez pilo­ta wyciecz­ki i prze­jazd do cen­trum mia­sta. Od oka­za­łe­go neo­re­ne­san­so­we­go dwor­ca kole­jo­we­go przej­dzie­my repre­zen­ta­cyj­ną uli­cą Bahn­ho­fstras­se, na któ­rej znaj­du­ją się eks­klu­zyw­ne skle­py i restau­ra­cje, naj­więk­sze szwaj­car­skie ban­ki oraz muzeum zegar­ków. Po krót­kim spa­ce­rze zje­my obiad w reno­mo­wa­nej i tra­dy­cyj­nej dla nie­miec­ko­ję­zycz­nej Szwaj­ca­rii restau­ra­cji. Kla­sycz­ne danie Zür­cher Gesch­net­zel­tes z Rösti wraz z wybo­rem lokal­ne­go wina i piwa zapew­nią nam dobry start w popo­łu­dnio­wo-wie­czor­ną część dnia. Z restau­ra­cji prze­spa­ce­ru­je­my się sta­rym mia­stem do Jezio­ra Zury­skie­go oraz wzdłuż rze­ki Lim­mat. Po dro­dze zoba­czy­my waż­niej­sze zabyt­ki i miej­sca, m.in. potęż­ną kate­drę Gros­smün­ster, ratusz na rze­ce oraz punkt wido­ko­wy Lin­den­ho­fplatz. Następ­nie zwie­dzi­my muzeum naro­do­we, naj­czę­ściej odwie­dza­ne muzeum histo­rycz­ne kra­ju, gdzie zapo­zna­my się z atrak­cyj­nie zapre­zen­to­wa­ną histo­rią i kul­tu­rą Hel­we­tów. Na noc­leg i kola­cję uda­my się z dala od miej­skie­go zgieł­ku, do poło­żo­ne­go na zachód od Zury­chu zajaz­du z bli­sko dwu­stu­let­nią tra­dy­cją. Będzie­my mogli tam skosz­to­wać szwaj­car­skich wyso­ko­pro­cen­to­wych spe­cjal­no­ści z małej lokal­nej gorzel­ni, m.in. Absinth i szwaj­car­ską Whisky.

Dzień 2 – Gruyère, Montreux

Po śnia­da­niu poje­dzie­my do Roman­dii, fran­cu­sko­ję­zycz­nej czę­ści Szwaj­ca­rii. W fabry­ce cze­ko­la­dy w Broc cze­ka na nas inte­re­su­ją­co przed­sta­wio­na histo­ria wyro­bu cze­ko­la­dy oraz degu­sta­cja sze­ro­kiej pale­ty jej rodza­jów i pra­li­nek. Z Broc uda­my się do sero­war­ni w nie­da­le­kim Gruy­ère, gdzie przyj­rzy­my się pro­duk­cji mar­ko­we­go sera o tej samej nazwie, jed­ne­go z kil­ku naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych w świe­cie spo­śród wie­lu szwaj­car­skich serów. Le Gruy­ère Pre­mier Cru pię­cio­krot­nie zdo­był tytuł naj­lep­sze­go sera świa­ta. Na obiad uda­my się do restau­ra­cji w śre­dnio­wiacz­nym mia­stecz­ku na wzgó­rzu. Będzie­my mogli tam spró­bo­wać Fon­due, obok Rac­let­te jed­nej z dwóch sztan­da­ro­wych potraw sero­wych Szwaj­ca­rii. Po połu­dniu zwie­dzi­my śre­dnio­wiecz­ny zamek z gale­rią sztu­ki współ­cze­snej. Alter­na­tyw­nie moż­na odwie­dzić muzeum słyn­ne­go szwaj­car­skiw­go arty­sty H.R. Gige­ra, twór­cy fil­mo­wej posta­ci Obce­go (Alien) lub Muzeum Tybe­tu. Zanim opu­ści­my Gruy­ère wstą­pi­my jesz­cze na kawę do baru Gige­ra, miej­sca będą­ce­go dzie­łem sztu­ki od pod­ło­gi po sufit. Z Gruy­ère jedzie­my na noc­leg do Mon­treux, mia­stecz­ka malow­ni­czo poło­żo­ne­go nad brze­giem Jezio­ra Genew­skie­go. Po zakwa­te­ro­wa­niu uda­my się na wie­czor­ny spa­cer i kola­cję słyn­ną nad­brzeż­ną pro­me­na­dą, gdzie swój pomnik ma woka­li­sta gru­py Queen, Fred­die Mercury.

Dzień 3 – Aigle, Sierre 

Po wcze­snym śnia­da­niu poje­dzie­my dalej na połu­dnie do muzeum winiar­stwa w miej­sco­wo­ści Aigle. Po dro­dze zatrzy­ma­my się jesz­cze na chwi­lę przy zna­nym zam­ku, poło­żo­nym na wysep­ce na Jez. Genew­skim Cha­te­au de Chil­lon, będą­cym naj­czę­ściej odwie­dza­nym budyn­kiem histo­rycz­nym w kra­ju. Z winiar­skie­go Aigle uda­my się do St. Leonard w kan­to­nie Wal­lis, gdzie popły­nie­my łodzią po naj­więk­szym pod­ziem­nym jezio­rze Euro­py (temp. 15 st.).  Nasza dal­sza podróż wie­dzie do miej­sco­wo­ści Sier­re, gdzie wła­śnie wte­dy odby­wa się dorocz­ny regio­nal­ny festi­wal winiar­stwa Vinea. Posi­łek w refe­ren­cyj­nej restau­ra­cji z wła­sną wino­te­ką, dys­po­nu­ją­cej bogac­twem wyse­lek­cjo­no­wa­nych regio­nal­nych spe­cja­łów, serów, mię­sa suszo­ne­go i oczy­wi­ście typo­wy chleb z Wal­lis. Po zakwa­te­ro­wa­niu na noc­leg prze­spa­ce­ru­je­my się do cen­trum Sier­re, na wspo­mnia­ny festi­wal winiar­ski i degu­sta­cję sze­ro­kiej pale­ty gatun­ków win z kil­ku­dzie­się­ciu winiar­ni połu­dnio­wej Szwaj­ca­rii. Czas wol­ny i powrót na nocleg.

Dzień 4 – Leuk, Giornico, Lugano 

Po śnia­da­niu w Sier­re poje­dzie­my do Leuk, miej­sca sen­sa­cji arche­olo­gicz­nej. W kościel­nej kryp­cie zoba­czy­my praw­dzi­wą mumię, wydo­by­te na świa­tło dzien­ne po stu­le­ciach kościel­ne rzeź­by i dzie­ła sztu­ki, a w przy­ko­ściel­nej kapli­cy zbiór ponad 20 tys. ludz­kich cza­szek i kości. Z kan­to­nu Wal­lis przez dru­gą naj­wyż­szą prze­łęcz dro­go­wą Szwaj­ca­rii Nufe­nen (2478 m n.p.m.) prze­je­dzie­my do Tici­no, wło­sko­ję­zycz­nej czę­ści Szwaj­ca­rii. Na posi­łek zatrzy­ma­my się w Gior­ni­co, zna­nym ze swo­ich śre­dnio­wiecz­nych kościo­łów. Na kamien­nych sto­łach i w cie­niu wino­ro­śli, w uro­czej małej restau­ra­cji poło­żo­nej na rzecz­nej wysep­ce skosz­tu­je­my pro­stej ale sma­czej i jako­ścio­wej kuch­ni, róż­nej od nie­miec­ko­ję­zycz­nej czę­ści kra­ju. Z Gior­ni­co uda­my się dalej na połu­dnie, do Luga­no, naj­więk­sze­go mia­sta tego regio­nu. Kolej­ką wje­dzie­my na popu­lar­ny punkt wido­ko­wy na górze San Salva­to­re, gdzie znaj­du­je się m.in. restau­ra­cja. Powrót i  prze­jazd na noc­leg w oko­li­ce Lugano.

Dzień 5 – Chur, Jezioro Bodeńskie

Wcze­sne śnia­da­nie i prze­jazd do Gry­zo­nii, naj­więk­sze­go szwaj­car­skie­go kan­to­nu, poło­żo­ne­go w połu­dnio­wo-wschod­niej Szwaj­ca­rii. Po dro­dze prze­je­dzie­my trze­cim naj­dłuż­szym tune­lem dro­go­wym kra­ju, San Ber­nar­di­no (6,6 km). Zatrzy­ma­my się aby zwie­dzić jeden z naj­bar­dziej zna­nych i spek­ta­ku­lar­nych wąwo­zów w tej czę­ści kra­ju, głę­bo­ki na 300 m Via­ma­la, przez któ­ry już w cza­sach rzym­skich wio­dła nie­bez­piecz­na dro­ga przez Alpy. Oko­ło połu­dnia przy­je­dzie­my do Chur, sto­li­cy kan­to­nu Grau­bün­den i naj­star­sze­go mia­sta Szwaj­ca­rii. Kolej­ką lino­wą wje­dzie­my na górę Bram­brüesch, skąd roz­ta­cza się widok na mia­sto. Tam uda­my się na posi­łek do gór­skiej jadło­daj­ni, w któ­rej będzie­my mogli skosz­to­wać typo­wych gry­zoń­skich potraw, jak Bünd­ner Pizo­kel, Capuns czy Ger­sten­sup­pe. Od wrze­śnia, wraz z sezo­nem łowiec­kim, w menu poja­wia­ją się róż­no­rod­ne dania z dosko­na­łej lokal­nej dzi­czy­zny. Po połu­dniu zwie­dzi­my sta­rów­kę Chur, mia­sta zało­żo­ne­go jesz­cze przez sta­ro­żyt­nych Rzy­mian. Odwie­dzi­my tak­że miej­ski bro­war, gdzie pozna­my pro­duk­cję i skosz­tu­je­my smacz­ne­go nie­pa­ste­ry­zo­wa­ne­go piwa z Chur. Prze­jazd na noc­leg nad Jezio­ro Bodeń­skie. Spa­cer w nad­brzeż­nym par­ku i kolacja.

Dzień 6

Śnia­da­nie i przy­jazd do Zury­chu (ca. 1,5h). Poże­gna­nie uczest­ni­ków wyciecz­ki. W zależ­no­ści od cza­su wylo­tu z Zury­chu jest moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia dodat­ko­wej atrakcji.

Ter­mi­ny: sier­pień / wrzesień

Cena za oso­bę: 1680 CHF

Gru­py: 5–7 osób

Cena obej­mu­je:

- 5 noc­le­gów w poko­jach 2 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je hote­lo­we i kla­sy­fi­ko­wa­ne pry­wat­ne kwa­te­ry typu Bed & Breakfast

- 5 śniadań

- wszyst­kie bile­ty wstę­pu i trans­por­tu zwar­te w pro­gra­mie wyciecz­ki (muzea, kolej­ki gór­skie, lokal­ni przewodnicy)

- trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8‑osobowym busem

- opie­kę pilo­ta wycieczki

Cena nie obejmuje:

- kosz­tów przy­jaz­du do Szwaj­ca­rii (Zurych)

- kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF

- ubez­pie­cze­nia KKL, NNW, baga­żu, OC

Trans­port: mini­bus / van VW Cara­vel­le wer­sja dłu­ga (lub podob­ny), do 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów, kli­ma­ty­za­cja, bez­płat­ny dostęp do internetu.

Uwa­gi: Pro­gram może ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra (pogo­da, zatrzy­ma­nie kole­jek gór­skich itp.).

Dopusz­czal­ny bagaż na 1 uczest­ni­ka wyno­si 1 szt.(walizka/plecak/torba) o mak­sy­mal­nej wadze do 18kg + mały bagaż pod­ręcz­ny (mini­ple­cak, toreb­ka) do 2kg.

Rezer­wa­cje: info @ swisstrips.net / Kon­takt