Wycieczki jednodniowe

Wcza­sy sta­cjo­nar­ne, odwie­dzi­ny u zna­jo­mych, czy krót­ki pobyt służ­bo­wy, każ­da oka­zja jest dobra na wyciecz­kę w Szwajcarii.

Jeśli inte­re­su­ją Cię inne desty­na­cje, napisz do nas, a my zor­ga­ni­zu­je­my ten dzień dla Ciebie.

Widok na Locarno i Jezioro Maggiore z góry Cimetta.

Locarno – Cimetta – Verzasca (z wędrówką)

Poło­żo­ne nad jezio­rem Mag­gio­re mia­sto Locar­no jest naj­go­ręt­szym mia­stem Szwaj­ca­rii. Śród­ziem­no­mor­ski kli­mat i roślin­ność. Zwie­dzi­my zna­ny kościół piel­grzym­ko­wy Madon­na del Sas­so. Wje­dzie­my kolej­ką na górę Car­da­da, skąd uda­my się pie­szo (1 h) dalej, na punkt wido­ko­wy na szczy­cie Cimet­ta (1671 m n.p.m.). Moż­li­wość posił­ku w restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej. Po powro­cie do Locar­no przej­dzie­my nad­brzeż­ną pro­me­na­dą. Poje­dzie­my na czwar­tą naj­wyż­szą zapo­rę wod­ną Szwaj­ca­rii – Verza­sca (220 m), na któ­rej krę­co­no słyn­ną sce­nę sko­ku do fil­mu Gol­de­neye (James Bond). Moż­li­wość sko­ku na bungee.

Wariant 2: zamiast zapo­ry wod­nej Verza­sca pokaz pta­ków dra­pież­nych w par­ku Fal­co­ne­ria w Locarno

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 36 CHF kolejki

Z prze­wod­ni­kiem: 130 CHF pro Pers.

Lin­ki: www.cardada.ch / www.falconeria.ch

Zamek Castelgrande w Bellinzona.

Trzy zamki w Bellinzona 

Trzy zam­ki góru­ją­ce nad Bel­lin­zo­na, sto­li­cą wło­sko­ję­zycz­ne­go kan­to­nu Tici­no, są zna­kiem roz­po­znaw­czym tego pięk­ne­go mia­sta i zosta­ły wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Nale­żą do naj­czę­ściej odwie­dza­nych atrak­cji tury­stycz­nych w tej czę­ści kraju.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 15 CHF wszyst­kie wstępy

Lin­ki: Zam­ki

Szwajcarski dom w skansenie Ballenberg.

Skansen Ballenberg

Skan­sen Bal­len­berg jest wyjąt­ko­wym miej­scem. Na 66 hek­ta­rach znaj­du­je się ponad set­ka ory­gi­nal­nych budyn­ków ze wszyst­kich regio­nów Szwaj­ca­rii i żyje ponad 250 zwie­rząt hodow­la­nych. Kil­ka­dzie­siąt zawo­dów i umie­jęt­no­ści jest pre­zen­to­wa­nych na żywo. Tra­dy­cyj­ne rol­nic­two, ręko­dziel­nic­two i sztu­ka. Żywa histo­ria szwaj­car­skiej wsi, rze­mio­sła i kul­tu­ry. Moż­li­wość prze­jażdż­ki zaprzę­giem kon­nym i zaku­pu wyra­bia­nej na miej­scu cze­ko­la­dy oraz wytwo­rów miej­sco­we­go rzemiosła.
Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 22 CHF wstęp

Lin­ki: www.ballenberg.ch

Zamek Księcia Liechtensteinu w Vaduz.

Księstwo Liechtenstein – Vaduz i Malbun

Mimo nie­wiel­kie­go obsza­ru Księ­stwo Liech­ten­ste­in ma wie­le do zaofe­ro­wa­nia odwie­dza­ją­cym. Przed połu­dniem zwie­dzi­my cen­trum sto­li­cy Vaduz, przej­dzie­my pod budy­nek par­la­men­tu oraz odwie­dzi­my inte­re­su­ją­ce muzeum histo­rii Księ­stwa. Z Vaduz prze­je­dzie­my do gór­skiej wio­ski Mal­bun, gdzie kolej­ką lino­wą wje­dzie­my na szczyt Sare­is (2003 m n.p.m.). Po posił­ku w tam­tej­szej restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej z wido­kiem na Liech­ten­ste­in, Austrię i Szwaj­ca­rię zje­dzie­my kolej­ką z powro­tem do Mal­bun, na wyjąt­ko­wy pokaz ptac­twa łow­ne­go (orły i jastrzę­bie). Po powro­cie do Vaduz odwie­dzi­my jesz­cze winiar­nię nadwor­ną Księ­stwa Liech­ten­ste­in, gdzie skosz­tu­je­my ksią­żę­ce­go wina.
Dodat­ko­wo z wizy­tą w winiar­ni Księ­cia od Wt. do Pt.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 19 CHF wszyst­kie wej­ścia (Erleb­ni­spass)

Lin­ki: Erleb­ni­spass Liechtenstein

Jezioro Gelmer w dolinie Hasli.

Jezioro Gelmersee i najbardziej stroma kolejka Europy (z wędrówką)

Na skra­ju Ber­neń­skie­go Obe­rlan­du, w pobli­żu malow­ni­czej prze­łę­czy Grim­sel­pass, leży jezio­ro zapo­ro­we Gel­mer­see (1850 m n.p.m.). Na zapo­rę wje­dzie­my naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką lino­wo-tere­no­wą Euro­py. Następ­nie powę­dru­je­my wokół jezio­ra (2 h). Po powro­cie kolej­ką do doli­ny moż­na zjeść obiad w restau­ra­cji i spró­bo­wać praw­dzi­we­go alpej­skie­go sera z tam­tej­szej serowarni.

Wariant 2: Zamiast wjaz­du kolej­ką wędrów­ka do i wokół jezio­ra (ca. 4 h; wyma­ga­na dobra kon­dy­cja); zjazd do doli­ny kolej­ką Gelmerbahn.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 32 CHF Gelmerbahn

Z prze­wod­ni­kiem 125 CHF za osobę

Lin­ki: Kolej­ka Gelmerbahn

Jezioro Bachalp oraz szczyty Wetterhorn, Bärglistock i Schreckhorn w Grindelwald.

Grindelwald – First – Jezioro Bachalpsee (z wędrówką)

Wio­ska Grin­del­wald leży w doli­nie u stóp potęż­nych masy­wów gór­skich spo­wi­tych lodow­ca­mi i jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych miej­sco­wo­ści tury­stycz­nych w Ber­neń­skim Obe­rlan­dzie. Z Grin­del­wald wje­dzie­my kolej­ką lino­wą na górę First (2167 m n.p.m.), skąd uda­my się pie­szo do gór­skie­go jezio­ra Bachalp­see (2265 m n.p.m.). Bar­dzo popu­lar­na, łatwa i malow­ni­cza tra­sa z wido­kiem na czte­ro­ty­sięcz­ni­ki i lodow­ce odbi­ją­ją­ce się w tafli jezio­ra Bachalp­see. Czas mar­szu w oby­dwie stro­ny wyno­si 2–3 h, w zależ­no­ści od wybra­nej trasy.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 58 CHF kolejka

Z prze­wod­ni­kiem 130 CHF za osobę

Lin­ki: wędrów­ka First — Bachalp­see — First

Jaskinie Höllgrotten w Baar.

Höllgrotten – jaskinie Szwajcarii Centralnej (1/2 dnia)

W miej­sco­wo­ści Baar w Szwaj­ca­rii Cen­tral­nej znaj­du­ją się jed­ne z naj­bar­dziej zna­nych i spek­ta­ku­lar­nych jaskiń w tym kra­ju. Fascy­nu­ją­cy pod­ziem­ny świat wypeł­nio­ny prze­dziw­ny­mi for­ma­mi sta­lak­ty­tów, sta­lag­mi­tów i oczek wod­nych, zapre­zen­to­wa­ny w nowo­cze­snym kolo­ro­wym pod­świe­tle­niu. W leśnej restau­ra­cji moż­na skosz­to­wać m.in. lokal­ne­go cia­sta Zuger Kir­schen­tor­te oraz piwa z Baar.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 70 CHF + 12 CHF wstęp

Lin­ki: www.hoellgrotten.ch

Kolejka na górę Niesen tzw. Szwajcarską Piramidę.

Niesen – Szwajcarska Piramida (2362 m n.p.m.)

Cha­rak­te­ry­stycz­ny pira­mi­dal­ny kształt, wspa­nia­ła pano­ra­ma na szczy­ty Ber­neń­skie­go Obe­rlan­du i jezio­ro Thu­ner­see oraz jed­na z naj­dłuż­szych kole­jek lino­wo-tere­no­wych Euro­py z nachy­le­niem do 68% i jej ponad stu­let­nią histo­rią czy­nią z góry Nie­sen jed­ną z naj­więk­szych atrak­cji tego regio­nu. Wzdłuż torów kolej­ki bie­gną naj­dłuż­sze scho­dy świa­ta, wpi­sa­ne do Księ­gi Rekor­dów Guines­sa. Na szczy­cie znaj­du­je się restau­ra­cja, miej­sce zabaw dla dzie­ci oraz ścież­ka infor­ma­cyj­na z licz­ny­mi cie­ka­wost­ka­mi doty­czą­cy­mi m.in. histo­rii, geo­lo­gii, flo­ry i fau­ny regionu.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 55 CHF kolejka

Links: www.niesen.ch

Wąwóz rzeki Aare.

Wodospad Reichenbachfall i wąwóz Aareschlucht (z wędrówką)

W oko­li­cy Meirin­gen znaj­du­je się wyso­ki na 120 m wodo­spad Reichen­bach­fall. W tym wła­śnie miej­scu zgi­nął słyn­ny powie­ścio­wy boha­ter, detek­tyw Sher­lock-Hol­mes. W Meirin­gen znaj­du­je się muzeum poświę­co­ne tej lite­rac­kiej posta­ci. Sta­rą kolej­ką szy­no­wą z prze­ło­mu XIX i XX w. wje­dzie­my do punk­tów wido­ko­wych powy­żej wodo­spa­du. Następ­nie pie­szo zej­dzie­my do doli­ny (2.5 h) i prze­je­dzie­my do wąwo­zu Aare­schlucht. Dłu­gi na 1400 m i głę­bo­ki na 180 m wąwóz rze­ki Aare jest jed­nym z naj­pięk­niej­szych wąwo­zów rzecz­nych Szwaj­ca­rii. Został odwie­dzo­ny i opi­sa­ny przez J. W. Goethego.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 15 CHF kolej­ka i wstępy

Z prze­wod­ni­kiem 125 CHF za osobę

Lin­ki: www.aareschlucht.ch / Reichen­bach­fall

Most i lodowiec Trift.

Trift – lodowiec i most wiszący (1720 m n.p.m.) (z wędrówką)

Jeden z naj­wyż­szych i naj­dłuż­szych (170 m) pie­szych mostów wiszą­cych w Alpach jest roz­wie­szo­ny nad głę­bo­ką na 100 m prze­pa­ścią, naprze­ciw­ko lodow­ca Trift w Ber­neń­skim Obe­rlan­dzie. Wej­ście na ten wąski, koły­szą­cy się most wyma­ga pew­nej odwa­gi i jest bez wąt­pie­nia grat­ką dla osób szu­ka­ją­cych moc­niej­szych wra­żeń w alpej­skim kra­jo­bra­zie. Dro­ga do mostu obej­mu­je wjazd kolej­ką i pie­szą wędrów­kę (2 h w jed­ną stronę).

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 24 CHF kolejka

Z prze­wod­ni­kiem 125 CHF pro Pers.

Lin­ki: Trift

Broń przeciwlotnicza twierdzy Crestawald w Gryzonii.

Gryzońska twierdza militarna Crestawald oraz wąwozy Rofflaschlucht i Viamalaschlucht

Szwaj­ca­ria jest zna­na z tysię­cy bun­krów, cywil­nych i woj­sko­wych. W malow­ni­czej doli­nie par­ku kra­jo­bra­zo­we­go Beve­rin, nie­da­le­ko prze­łę­czy Splügen, łączą­cej Szwaj­ca­rię z Wło­cha­mi, zaj­rzy­my do wnę­trza gór­skiej for­ty­fi­ka­cji mili­tar­nej. W sys­te­mie pomiesz­czeń i tune­li wyku­tych w ska­le znaj­du­je się muzeum woj­sko­we. Po dro­dze zwie­dzi­my dwa zna­ne wąwo­zy Tyl­ne­go Renu. Mniej­szy z nich, Rof­fla­schlucht, został udo­stęp­nio­ny tury­stom przed stu laty, dzię­ki sta­ra­niom i deter­mi­na­cji jed­nej szwaj­car­skiej rodzi­ny. W pro­wa­dzo­nej przez jej potom­ków rodzinn­nej restau­ra­cji będzie­my mogli spró­bo­wać tutej­szej spe­cjal­no­ści — świe­żych pstrą­gów. Dru­gi z wąwo­zów, głę­bo­ki na 300 m Via­ma­la (“zła dro­ga”), jest miej­scem, gdzie już w cza­sach rzym­skich wio­dła nie­bez­piecz­na dro­ga przez Alpy.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 20 CHF wszyst­kie wstępy

Lin­ki: www.crestawald.ch / www.rofflaschlucht.ch / Via­ma­la­schlucht

Postauto na przełęczy Grimsel.

Podziemne laboratorium geologiczne NAGRA na przełęczy Grimsel (1730 m n.p.m.)

Na prze­pięk­nej prze­łę­czy Grim­sel, łączą­cej Ber­neń­ski Obe­rland i Wal­lis mie­ści się pod­ziem­ne labo­ra­to­rium geo­lo­gicz­ne. Naukow­cy z wie­lu kra­jów pro­wa­dzą tu bada­nia zwią­za­ne moż­li­wo­ścia­mi skła­do­wa­nia mate­ria­łów pro­mie­nio­twór­czych. Wizy­ta w labo­ra­to­rium trwa 2 godzi­ny i skła­da się z wykła­du, spa­ce­ru sztol­nia­mi (temp. 14 st.) oraz zwie­dza­nia gro­ty krysz­ta­ło­wej Ger­ste­negg, któ­rą odkry­to w 1974 r., w trak­cie budo­wy laboratorium.

Wariant 2: Wizy­tę w labo­ra­to­rium NAGRA moż­na połą­czyć z wie­lo­ma inny­mi atrak­cja­mi na popo­łu­dnio­wą część wyciecz­ki, m.in. z wędrów­ką wokół jezio­ra Gel­mer­see (1.5 – 2h), wjaz­dem naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką Euro­py, Par­kiem Świ­sta­ków, alpej­ską sero­war­nią, 70-metro­wym mostem wiszą­cym, wizy­tą w elek­trow­ni wod­nej Obe­rha­sli AG, prze­jaz­dem tra­są pano­ra­micz­ną do jezio­ra lodow­co­we­go Obe­ra­ar oraz łatwą, nada­ją­cą się dla dzie­ci, wędrów­ką do same­go lodow­ca Obe­ra­ar. Łącz­ny czas wędrów­ki do lodow­ca i z powro­tem to 2.5 h.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF

Lin­ki: Fel­sla­bor Grimsel

Poda­ne ceny odno­szą się do grup 5–7 oso­bo­wych i wymie­nio­nych mia­stach wyjaz­du, bez prze­wod­ni­ka i wyży­wie­nia. Ceny z prze­wod­ni­kiem poda­no osobno.

Wyjaz­dy we wcze­snych godzi­nach poran­nych. Powro­ty w póź­nych godzi­nach popo­łu­dnio­wych lub wie­czo­rem. Poda­ne cza­sy wędró­wek są cza­sa­mi same­go marszu.

Śro­dek trans­por­tu: mini­bus VW Cara­vel­le, wer­sja dłu­ga, 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów. W aucie jest miej­sce dla do 4 (skła­da­nych) wóz­ków dla osób niepełnosprawnych.

Rezer­wa­cje do tygo­dnia przed ter­mi­nem wyciecz­ki. E‑mail: info @ swisstrips.net / Tel: +41 76 77 50 777