Dlaczego warto zwiedzić Szwajcarię?

Dla wie­lu pol­skich urlo­po­wi­czów, tury­stów i podróż­ni­ków Szwaj­ca­ria to wciąż ter­ra inco­gni­ta (zie­mia nie­zna­na). Zwłasz­cza Szwaj­ca­ria latem i jesie­nią. Tym­cza­sem do tego małe­go alpej­skie­go kra­ju w ser­cu Euro­py corocz­nie poró­żu­ją milio­ny tury­stów z całe­go świa­ta. Szwaj­ca­rię cha­rak­te­ry­zu­je nie­zwy­kła, jak na tak nie­wiel­ką powierzch­nię kra­ju, kon­cen­tra­cja róż­no­rod­no­ści kra­jo­bra­zu, archi­tek­tu­ry i spe­cy­fi­ki regio­nal­nej. Brak kata­kli­zmów wojen­nych ubie­głe­go wie­ku pozwo­lił prze­trwać tutej­szej, pie­lę­gno­wa­nej przez stu­le­cia, kul­tu­rze mate­rial­nej i ducho­wej. Hel­we­ci per­fek­cyj­nie opa­no­wa­li trud­ny gór­ski teren, stwo­rzy­li zna­ko­mi­tą sieć komu­ni­ka­cyj­ną oraz infra­struk­tu­rę tury­stycz­ną z atrak­cja­mi ścią­ga­ją­cy­mi tury­stów z odle­głych zakąt­ków glo­bu. Szwaj­ca­ria jest od lat świa­to­wym lide­rem w jako­ści usług tury­stycz­nych i jed­no­cze­śnie jed­nym z naj­bez­piecz­niej­szych kra­jów świata.

Jed­ne­go dnia rano fili­żan­ka wło­skie­go espres­so pod pal­ma­mi, a po połu­dniu kawa­łek praw­dzi­we­go alpej­skie­go sera sto­jąc na lodow­cu. To jest wła­śnie Szwajcaria!

Olbrzy­mia ilość inte­re­su­ją­cych miejsc do odwie­dze­nia oraz moż­li­wo­ści przy­jem­ne­go i aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su może przy­pra­wić o zawrót gło­wy. Nie bez powo­du sami Szwaj­ca­rzy naj­chęt­niej spę­dza­ją waka­cje wła­śnie we wła­snym kraju.

Alpej­ska geo­lo­gia, flo­ra i fau­na. Bio-rol­nic­two i eko­lo­gicz­na ener­ge­ty­ka z licz­ny­mi zapo­ra­mi wod­ny­mi. Róż­no­rod­ne szwaj­car­skie wina i dosko­na­łe suszo­ne mię­so (Bünd­ner­fle­isch). Obiek­ty archi­tek­tu­ry i kra­jo­bra­zu wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Śre­dnio­wiecz­ne zam­ki i twier­dze, uro­cze sta­rów­ki, nie­zli­czo­ne muzea, gór­skie bun­kry i muzea woj­sko­wo­ści. Dro­go­we ser­pen­ty­ny, wie­lo­ki­lo­me­tro­we tune­le i impo­nu­ją­ce mosty. Szwaj­car­skie zegar­ki, sery i cze­ko­la­da to zatem tyl­ko wierz­cho­łek naj­pięk­niej­szej góry Szwaj­ca­rii – Matterhorn.

Szwaj­ca­ria to zawsze dobry pomysł!

Turyści nad jeziorem Gelmer.
rogi alpejskie, moleson, szwajcaria
Matterhorn, Wallis.