Szwajcaria – złota jesień w Gryzonii

Wycieczka objazdowa, 6 dni, dojazd własny. Kod 0601

Chur – Park Kra­jo­bra­zo­wy Beve­rin – Prze­łęcz Splügen – Chia­ven­na (Lom­bar­dia) – Soglio – Prze­łęcz Malo­ja – St. Moritz – S‑charl – Szwaj­car­ski Park Naro­do­wy – Prze­łęcz Flüe­la – Maienfeld

małe kame­ral­ne gru­py (do 7 os.) – naj­star­sze mia­sto Szwaj­ca­rii – szwaj­car­skie bun­kry woj­sko­we – Festi­wal Kasz­ta­nów – alpej­skie kosme­ty­ki natu­ral­ne – spe­cja­ły kuli­nar­ne Lom­bar­dii – wędrów­ka w naj­star­szym alpej­skim rezer­wa­cie przy­ro­dy – winiar­stwo Gry­zo­nii i degu­sta­cja wina – prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami

Dzień 1 – Chur

Przy­lot do Zury­chu. Oko­ło połu­dnia odbiór gru­py z lot­ni­ska przez pilo­ta wyciecz­ki i prze­jazd do Chur, sto­li­cy kan­to­nu Gry­zo­nia i naj­star­sze­go mia­sta Szwaj­ca­rii. Po dro­dze posi­łek w restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej. W Chur zwie­dzi­my sta­rów­kę z jej wąski­mi ulicz­ka­mi, licz­ny­mi skle­pi­ka­mi z lokal­nym rzmio­słem i spe­cja­ła­mi spo­żyw­czy­mi, budo­wa­ną ponad sto lat kate­drą romań­ską i kościo­łem św. Mar­ci­na z witra­ża­mi Gia­co­met­tie­go. Z Chur poje­dzie­my do ser­ca Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go Beve­rin, gdzie w rodzin­nym zajeź­dzie z kil­ku­set­let­nią histo­rią cze­ka na nas noc­leg i pysz­ne pstrą­gi na kolację.

Dzień 2 – Park Krajobrazowy Beverin, Chiavenna

Po śnia­da­niu zwie­dzi­my wąwóz Rof­fla i wodo­spad Tyl­ne­go Renu (Hin­ter­r­he­in), atrak­cję tury­stycz­ną stwo­rzo­ną sto lat temu wysił­kiem i deter­mi­na­cją jed­nej szwaj­car­skiej rodzi­ny. Następ­nie uda­my się do muzeum woj­sko­we­go Cre­sta­wald, miesz­czą­ce­go się w jesz­cze do nie­daw­na ści­śle taj­nych bun­krach woj­sko­wych, ukry­tych w masy­wie gór­skim. Rzad­ka oka­zja do zapo­zna­nia się z inte­re­su­ją­cą histo­rią, orga­ni­za­cją i uzbro­je­niem szwaj­car­skich for­ty­fi­ka­cji “od kuch­ni”. Prze­jazd na posi­łek. Malow­ni­czą prze­łę­czą Splügen (2113 m n.p.m.) prze­je­dzie­my z Gry­zo­nii do Chia­ven­na, uro­kli­we­go wło­skie­go mia­stecz­ka nie­da­le­ko gra­ni­cy ze Szwaj­ca­rią. Prze­pięk­ne gór­skie oto­cze­nie, cie­pły mikro­kli­mat, lom­bardz­ka archi­tek­tu­ra, wyśmie­ni­te jedze­nie i tutej­sza gościn­ność, to wszyst­ko spra­wia, że w tym miej­scu chce się być. Po zakwa­te­ro­wa­niu prze­spa­ce­ru­je­my się przez mia­sto, gdzie zoba­czy­my m.in. zamek i ogród bota­nicz­ny. Region sły­nie z tzw. Grot­to, tra­dy­cyj­nych jadło­daj­ni z lokal­ny­mi pro­duk­ta­mi (wina, sery, sala­mi), nie­rzad­ko połą­czo­ny­mi z jaski­nia­mi skal­ny­mi, słu­żą­cy­mi do prze­cho­wy­wa­nia żyw­no­ści. Po zwie­dza­niu mia­sta zje­my kola­cję w jed­nym z nich.

Dzień 3 – Soglio

Śnia­da­nie, prze­jazd do Soglio w Szwaj­ca­rii i zaka­wa­te­ro­wa­nie. Soglio to wyjąt­ko­wa miej­sco­wość w oto­cze­niu lasów kasz­ta­no­wych. Zamiesz­ki­wa­na przez zale­d­wie sto­kil­ka­dzie­siąt osób gór­ska wio­secz­ka jest miej­scem licz­nych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, spo­tkań ludzi cenią­cych har­mo­nię czło­wie­ka z natu­rą, a tak­że ojczy­zną mar­ko­wych kosme­ty­ków natu­ral­nych. Zna­cze­nie tej miej­sco­wo­ści nada­ła już kil­ka­set lat temu wywo­dzą­ca się z nie­go ary­sto­kra­tycz­na rodzi­na von Salis, po któ­rej pozo­stał m.in. pałac. Przy­bę­dzie­my do Soglio w cza­sie dorocz­ne­go Festi­wa­lu Kasz­ta­nów. Kasz­ta­ny od stu­le­ci peł­nią istot­ną rolę w gospo­dar­ce doli­ny Ber­gell, znaj­du­jąc zasto­so­wa­nie w kuch­ni, kosme­ty­kach, a tak­że w piwie. Część dnia jest prze­wi­dzia­na na wspól­ne aktyw­no­ści zwią­za­ne z pro­gra­mem festi­wa­lu i aktyw­no­ścia­mi w doli­nie Ber­gell (np. wjazd kolej­ką na zapo­rę wod­ną Albi­gna), a część na czas wol­ny, np. na spa­ce­ry w oto­cze­niu Soglio.

Dzień 4 – Castasegna, Sankt Moritz, S‑charl

Po śnia­da­niu uda­my się do manu­fak­tu­ry kosme­ty­ków natu­ral­nych w nie­od­le­głej Casta­se­gna, gdzie zapo­zna­my się z ich pro­duk­cją. Opusz­cza­my doli­nę Ber­gell i przez stro­mą prze­łęcz Malo­ja (1815 m n.p.m.) wjeż­dża­my do doli­ny Gór­nej Enga­dy­ny. Fan­ta­stycz­ne jesien­ne far­by tutej­szej roślin­no­ści, nie­bie­skie tafle kry­sta­licz­nie czy­stych jezior i  przy­pró­szo­ne śnie­giem szczy­ty licz­nych trzy­ty­sięcz­ni­ków to nie­wąt­pli­wa grat­ka dla foto­gra­fów. W sąsiedz­twie eks­klu­zyw­ne­go ośrod­ka nar­ciar­skie­go i wypo­czyn­ko­we­go Sankt Moritz wje­dzie­my kolej­ką na popu­lar­ny punkt wido­ko­wy Muot­tas Muragl (2454 m n.p.m.) z pano­ra­mą na doli­nę Gór­nej Enga­dy­ny i naj­do­kład­niej­szym zega­rem sło­necz­nym świa­ta. Stam­tąd uda­my się na wędrów­kę pie­szą do Alp Lan­gu­ard (2 h), gdzie cze­ka na nas posi­łek w typo­wej gór­skiej restau­ra­cji. Rejon jest zna­ny z licz­nej fau­ny alpej­skiej, kozic, świ­sta­ków oraz naj­więk­szej w kra­ju kolo­nii kozio­roż­ców skal­nych. Po dro­dze będzie­my mie­li widok na masyw Ber­ni­ny, z naj­wyż­szym szczy­tem Alp Wschod­nich Piz Ber­ni­na (4049 m n.p.m.). Zjazd kolej­ką do Pon­tre­si­na i krót­ki powrót busem do pierw­szej sta­cji kolej­ki. Prze­jazd do miej­sco­wo­ści S‑charl w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Szwaj­car­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, naj­star­sze­go rezer­wa­tu przy­ro­dy w Alpach. Zakwa­te­ro­wa­nie i kola­cja. W związ­ku z trwa­ją­cym sezo­nem łowiec­kim będzie moż­na skosz­to­wać tutej­szych spe­cjal­no­ści z dziczyzny.

Dzień 5 – Szwajcarski Park Narodowy, Maienfeld

Wcze­sne śnia­da­nie. Wędrów­ka pie­sza (4,5 h) w Par­ku Naro­do­wym. W doli­nie Val Min­ger, w któ­rej przed ponad wie­kiem zgi­nął ostat­ni szwaj­car­ski niedź­wiedź, wej­dzie­my na wyso­kość 2317 m n.p.m. z wido­kiem na oka­za­łą pira­mi­dal­ną górę Piz Pla­vna Dada­int (3167 m n.p.m.). W dro­dze moż­li­wość obser­wa­cji m.in. jele­ni. Po wędrów­ce prze­jazd na posi­łek i podróż przez prze­łęcz Flüe­la (2383 m n.p.m.) do Maien­feld, miej­sco­wo­ści w winiar­skim zagłę­biu Gry­zo­nii. W tym regio­nie znaj­du­ją się winiar­nie pla­su­ją­ce się wśród naj­lep­szych w kra­ju. W Maien­feld mie­ści się naj­star­sza wciąż ist­nie­ją­ca winiar­nia Euro­py oraz ojczy­zna powie­ścio­wej boha­ter­ki Heidi. Zakwa­te­ro­wa­nie. Spa­cer przez Maien­feld, histo­rycz­ne budyn­ki i barw­ne oto­cze­nie jesien­nych pól wino­ro­śli. Zwie­dza­nie winiar­ni i degu­sta­cja wina. Kola­cja i nocleg.

Dzień 6

Śnia­da­nie i przy­jazd na lot­ni­sko w Zury­chu (ok. 2 h). Poże­gna­nie uczest­ni­ków wyciecz­ki. W zależ­no­ści od cza­su wylo­tu z Zury­chu jest moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia dodat­ko­wej atrak­cji turystycznej.

Ter­mi­ny: październik

Cena za oso­bę: 1560 CHF

Gru­py: 5–7 osób

Cena obej­mu­je:

- 5 noc­le­gów w poko­jach 2 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je hote­lo­we i kla­sy­fi­ko­wa­ne pry­wat­ne kwa­te­ry typu Bed & Breakfast

- 5 śniadań

- wszyst­kie bile­ty wstę­pu i trans­por­tu zwar­te w pro­gra­mie wyciecz­ki (muzea, kolej­ki gór­skie, lokal­ni przewodnicy)

- trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8‑osobowym busem

- opie­kę pilo­ta wycieczki

Cena nie obejmuje:

- kosz­tów przy­jaz­du do Szwaj­ca­rii (Zurych)

- kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF

- ubez­pie­cze­nia KKL, NNW, baga­żu, OC

Trans­port: mini­bus / van VW Cara­vel­le wer­sja dłu­ga (lub podob­ny), do 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów, kli­ma­ty­za­cja, bez­płat­ny dostęp do internetu.

Uwa­gi: Pro­gram może ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra (pogo­da, zatrzy­ma­nie kole­jek gór­skich itp.).

Dopusz­czal­ny bagaż na 1 uczest­ni­ka wyno­si 1 szt.(walizka/plecak/torba) o mak­sy­mal­nej wadze do 18kg + mały bagaż pod­ręcz­ny (mini­ple­cak, toreb­ka) do 2kg.

Infor­ma­cje prak­tycz­ne: Z uwa­gi na wyciecz­ki w wyso­ki teren gór­ski i zmien­ną pogo­dę nale­ży zabrać cie­płe, naj­le­piej lek­kie ter­mo­ak­tyw­ne ubra­nie, nakry­cie gło­wy, ręka­wicz­ki, kurt­kę chro­nią­cą przed desz­czem i wia­trem oraz wygod­ne buty trekkingowe/górskie. Oby­dwie wędrów­ki nada­ją się dla osób ze zwy­kłą kon­dy­cją, jak i dla dzieci.

Rezer­wa­cje: info @ swisstrips.net / Kon­takt