Szwajcaria – kameralnie i z wędrówkami, od palm po lodowce

Wycieczka objazdowa, 6 dni, dojazd własny. Kod: 0301

Baar – Jezio­ro Czte­rech Kan­to­nów – Locar­no – Jezio­ro Mag­gio­re – Verza­sca – Ber­neń­ski Obe­rland – Saas Fee – Mon­treux – Jezio­ro Genew­skie – prze­łę­cze Susten­pass i Grimselpass

małe kame­ral­ne gru­py (do 7 os.) – wędrów­ki szla­ka­mi gór­ski­mi – prze­jazd alpej­ski­mi ser­pen­ty­na­mi – jaski­nie Szwaj­ca­rii cen­tral­nej – pokaz pta­ków dra­pież­nych – naj­bar­dziej stro­ma kolej­ka Euro­py – spo­tka­nie ze świstakami

Dzień 1 – Baar, Jezioro Czterech Kantonów

Przy­jazd do Zury­chu. Oko­ło połu­dnia odbiór gru­py przez pilo­ta wyciecz­ki i prze­jazd w oko­li­ce Baar na posi­łek. Zwie­dza­nie jaskiń Höl­l­grot­ten (temp. 10 st.). Fascy­nu­ją­cy pod­ziem­ny świat wypeł­nio­ny prze­dziw­ny­mi for­ma­mi sta­lak­ty­tów i sta­lag­mi­tów, zapre­zen­to­wa­ny w nowo­cze­snym kolo­ro­wym pod­świe­tle­niu. Prze­jazd do wło­sko­ję­zycz­nej czę­ści Szwaj­ca­rii na noc­leg w oko­li­ce Locar­no. Po dro­dze prze­je­dzie­my tune­lem św. Gotar­da, trze­cim naj­dłuż­szym tune­lem dro­go­wym świa­ta (16.9 km), zoba­czy­my Jezio­ro Czte­rech Kan­to­nów, legen­dar­ne miej­sce pra­po­cząt­ków szwaj­car­skiej pań­stwo­wo­ści – Rütli­wie­se, oraz kaplicz­kę Wil­hel­ma Tella.

Dzień 2 – Locarno, Verzasca

Dzień roz­pocz­nie­my od zwie­dze­nia naj­bar­dziej zna­ne­go kościo­ła piel­grzym­ko­we­go Szwaj­ca­rii wło­sko­ję­zycz­nej Madon­na del Sas­so, malow­ni­czo poło­żo­ne­go na ska­łach z wido­kiem na Locar­no. Wjazd kolej­ką lino­wą na górę Car­da­da (1340 m n.p.m.) i przej­ście na pomost wido­ko­wy. Wędrów­ka na szczyt Cimet­ta (2h; 1671 m n.p.m.) do punk­tu z pano­ra­mą na jezio­ro Mag­gio­re i czte­ro­ty­sięcz­ni­ki Wal­lis. Posi­łek, zej­ście do Car­da­da (1h) i zjazd kolej­ką. Prze­jazd busem na pokaz pta­ków dra­pież­nych. W spe­cjal­nie do tego celu zapro­jek­to­wa­nym par­ku Fal­co­ne­ria zapre­zen­to­wa­nych zosta­nie kil­ka­na­ście gatun­ków ptac­twa (orły, jastrzę­bie, sowy) prze­la­tu­ją­ce­go tuż nad gło­wa­mi zgro­ma­dzo­nej na try­bu­nach publicz­no­ści. Poje­dzie­my na czwar­tą naj­wyż­szą zapo­rę wod­ną Szwaj­ca­rii – Verza­sca (220 m), na któ­rej krę­co­no słyn­ną sce­nę sko­ku do fil­mu Gol­de­neye (James Bond). Moż­li­wość wyko­na­nia sko­ku na bun­gee (koszt 255 CHF). Opusz­cza­my wło­sko­ję­zycz­ny kan­ton Tici­no i prze­je­dzie­my prze­łę­czą Susten­pass (2224 m n.p.m.) na noc­leg w Ber­neń­skim Oberlandzie.

Dzień 3 – Berneński Oberland – Gadmen, Meiringen

Wcze­snym ran­kiem uda­my się na spa­cer do lodow­ca Ste­in­glet­scher (1.5h). Prze­jazd w oko­li­ce Gad­men. Wjazd kolej­ką lino­wą i wędrów­ka (2h) do Tri­ft­brüc­ke (1720 m n.p.m.), jed­ne­go z naj­wyż­szych i naj­dłuż­szych (170 m) pie­szych mostów wiszą­cych w Alpach. Pie­szy powrót do sta­cji kolej­ki lino­wej (2h). Zjazd kolej­ką i prze­jazd na posi­łek. Spa­cer przez głę­bo­ki na 200 m wąwóz rze­ki Aare, odwie­dzo­ny i opi­sa­ny przez J. W. Goethe­go. Prze­jazd na noc­leg w oko­li­cy Meiringen.

Dzień 4 – Berneński Oberland – Jezioro Gelmer

Po śnia­da­niu odwie­dzi­my gór­ską sero­war­nię w oko­li­cy Gel­mer­see, gdzie zoba­czy­my jak powsta­je praw­dzi­wy alpej­ski ser. Wędrów­ka do i wokół jezio­ra Gel­mer­see (4h). Zjazd naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką lino­wo-tere­no­wą Euro­py. Moż­li­wy jest krót­ki wariant wędrów­ki (2h) z dwu­krot­nym prze­jaz­dem kolej­ką. Po obie­dzie prze­je­dzie­my malow­ni­czą prze­łę­czą Grim­sel­pass (2165 m n.p.m.) do kan­to­nu Wal­lis, na noc­leg w oko­li­cy Saas Fee.

Dzień 5 – Saas Fee, Montreux

Prze­jazd do Saas Fee, miej­sco­wo­ści z wido­kiem na naj­wyż­szą górę Szwaj­ca­rii – Dom (4545 m n.p.m.). Wjazd kolej­ką na Spiel­bo­den (2450 m n.p.m.). Wyjąt­ko­wa oka­zja spo­tka­nia z licz­ny­mi świ­sta­ka­mi w ich natu­ral­nym śro­do­wi­sku. Te z natu­ry bar­dzo pło­chli­we zwie­rzę­ta są w tej oko­li­cy na tyle oswo­jo­ne z tury­sta­mi, że jedzą im z ręki. Wędrów­ka pie­sza ze Spiel­bo­den na szczyt Läng­fluh 2870 m. n.p.m. (1h), skąd roz­cią­ga się fan­ta­stycz­na pano­ra­ma na lodow­ce i czte­ro­ty­sięcz­ni­ki. Po krót­kim poby­cie na Läng­fluh, wró­ci­my pie­szo do Saas Fee na posi­łek (2h). Prze­jazd do Mon­treux, mia­sta tzw. Riwie­ry Szwaj­car­skiej i zakwa­te­ro­wa­nie na noc­leg. Wie­czor­ny spa­cer słyn­ną nad­brzeż­ną pro­me­na­dą, na któ­rej znaj­du­je się pomnik woka­li­sty gru­py Queen, Fred­die­go Mer­cu­re­go, wie­lo­let­nie­go miesz­kań­ca Montreux.

Dzień 6

Śnia­da­nie. Prze­jazd z Mon­treux do Zury­chu (ok. 3h). Poże­gna­nie uczest­ni­ków wycieczki.

Ter­mi­ny: lipiec sier­pień wrzesień

Cena za oso­bę: 1620 CHF

Gru­py: 5–7 osób

Cena obej­mu­je:

- 5 noc­le­gów w poko­jach 2 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je hote­lo­we i kla­sy­fi­ko­wa­ne pry­wat­ne kwa­te­ry typu Bed & Breakfast

- 5 śniadań

- wszyst­kie bile­ty wstę­pu i trans­por­tu zwar­te w pro­gra­mie wyciecz­ki (muzea, kolej­ki gór­skie, lokal­ni przewodnicy)

- trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8‑osobowym busem

- opie­kę pilo­ta wycieczki

Cena nie obejmuje:

- kosz­tów przy­jaz­du do Szwaj­ca­rii (Zurych)

- kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF

- ubez­pie­cze­nia KKL, NNW, baga­żu, OC

Trans­port: mini­bus / van VW Cara­vel­le wer­sja dłu­ga (lub podob­ny), do 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów, kli­ma­ty­za­cja, bez­płat­ny dostęp do internetu.

Uwa­gi: Pro­gram może ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra (pogo­da, zatrzy­ma­nie kole­jek gór­skich itp.).

Dopusz­czal­ny bagaż na 1 uczest­ni­ka wyno­si 1 szt.(walizka/plecak/torba) o mak­sy­mal­nej wadze do 18kg + mały bagaż pod­ręcz­ny (mini­ple­cak, toreb­ka) do 2kg.

Infor­ma­cje prak­tycz­ne: Z uwa­gi na wyciecz­ki w wyso­ki teren gór­ski i zmien­ną pogo­dę nale­ży zabrać cie­płe, naj­le­piej lek­kie ter­mo­ak­tyw­ne ubra­nie, nakry­cie gło­wy, ręka­wicz­ki, kurt­kę chro­nią­cą przed desz­czem i wia­trem oraz wygod­ne buty trekkingowe/górskie.

Rezer­wa­cje: info @ swisstrips.net / Kon­takt