Szwajcaria – od podziemi do nieba

Wycieczka objazdowa, 6 dni, dojazd własny. Kod: 0701

Zurych – Baar – Lucer­na – Vit­znau – Pila­tus – Moléson – Gruy­ère – Broc – Mon­treux – Aigle – Sion – Zermatt – Leuk – Leu­ker­bad – St. Moritz

lot heli­kop­te­rem – Mat­ter­horn i Gran­de Dixence
prze­jazd pocią­giem pano­ra­micz­nym Gla­cier Express
rejs stat­kiem po Jezio­rze Czte­rech Kantonów
naj­bar­dziej stro­ma kolej­ka zęba­ta na świecie
naj­więk­sze alpej­skie uzdro­wi­sko termalne
pokaz wyro­bu sera i fabry­ka czekolady
jaski­nie Szwaj­ca­rii centralnej
muzeum winiarstwa
pod­ziem­na twier­dza wojskowa
małe kame­ral­ne gru­py (do 7 os.)

Dzień 1 – Zurych, Baar

Przy­lot do Zury­chu. Spo­tka­my się na lot­ni­sku i poje­dzie­my do cen­trum Zury­chu, naj­więk­sze­go mia­sta Szwaj­ca­rii. Naszą podróż roz­pocz­nie­my w Szwaj­car­skim Muzeum Naro­do­wym, miesz­czą­cym się w sty­lo­wym pała­cu na sty­ku dwóch — rzek Lim­mat i Sihl, naj­czę­ściej odwie­dza­nym muzeum histo­rycz­nym w kra­ju. W krót­kiej i atrak­cyj­nej for­mie pozna­my zarys histo­rii i kul­tu­ry Szwaj­ca­rów oraz naj­waż­niej­sze pro­ce­sy, któ­re ukształ­to­wa­ły ich kraj. Z muzeum przej­dzie­my repre­zen­ta­cyj­ną uli­cą Zury­chu — Bahn­ho­fstras­se, na któ­rej znaj­du­ją się eks­klu­zyw­ne skle­py i restau­ra­cje, naj­więk­sze szwaj­car­skie ban­ki oraz muzeum zegar­ków. Na obiad wybierz­my się do reno­mo­wa­nej i tra­dy­cyj­nej dla Szwaj­ca­rii nie­miec­ko­ję­zycz­nej restau­ra­cji. Kla­sycz­ne danie Zür­cher Gesch­net­zel­tes z Rösti, wraz z wybo­rem lokal­ne­go wina i piwa zapew­nią nam dobry start w popo­łu­dnio­wo-wie­czor­ną część dnia. Z restau­ra­cji prze­spa­ce­ru­je­my się sta­rym mia­stem do Jezio­ra Zury­skie­go oraz wzdłuż rze­ki Lim­mat. Po dro­dze zoba­czy­my waż­niej­sze zabyt­ki i miej­sca, m.in. potęż­ną kate­drę Gros­smün­ster, ratusz na rze­ce oraz punkt wido­ko­wy Lin­den­ho­fplatz. Pozo­sta­łą część popo­łu­dnia spę­dzi­my z dala od miej­skie­go zgieł­ku. W oko­li­cy miej­sco­wo­ści Baar, w cen­tal­nej Szwaj­ca­rii, zej­dzie­my do jaskiń Höl­l­grot­ten (temp. 10 st.). Przej­dzie­my przez fascy­nu­ją­cy pod­ziem­ny świat wypeł­nio­ny prze­dziw­ny­mi for­ma­mi skal­ny­mi sta­lak­ty­tów i sta­lag­mi­tów, zapre­zen­to­wa­nych w arty­stycz­nym kolo­ro­wym podświetleniu.

Dzień 2 – Lucerna, Vitznau, Pilatus

Ran­kiem dru­gie­go dnia zwie­dzi­my Lucer­nę, mia­sto prze­pięk­nie poło­żo­ne nad Jezio­rem Czte­rech Kan­to­nów, będą­ce cen­trum kul­tu­ral­nym Szwaj­ca­rii Cen­tral­nej. Zoba­czy­my m.in. naj­star­szy i dru­gi naj­dłuż­szy zada­szo­ny most drew­nia­ny w Euro­pie – Kapel­len­brüc­ke (XIV w.), sta­re mia­sto i for­ty­fi­ka­cje. Z Lucer­ny popły­nie­my stat­kiem po malow­ni­czym Jezio­rze Czte­rech Kan­to­nów do miej­sco­wo­ści Vit­znau. Cze­ka tu na nas praw­dzi­wa grad­ka, nie­zna­na typo­wych fol­de­rów tury­stycz­nych. Zwie­dzi­my współ­cze­sną woj­sko­wą twier­dzę arty­le­ryj­ską, miesz­czą­cą się w wyku­tych w ska­le pomiesz­cze­niach. Jesz­cze do koń­ca lat 90-tych XX w. była ona taj­na i użyt­ko­wa­na przez szwaj­car­ską armię. Pozna­my oko­licz­no­ści budo­wy for­ty­fi­ka­cji i jej funk­cjo­no­wa­nie­oraz kon­cept obron­no­ści Szwaj­ca­rii, opar­ty o sieć for­ty­fi­ka­cji w całym kra­ju. Po obie­dzie uda­my się na górę Pila­tus (2132 m n.p.m.), jeden z bar­dziej zna­nych punk­tów wido­ko­wych w kra­ju, z pano­ra­mą na Lucer­nę i Jezio­ro Czte­rech Kan­to­nów. Na górę wje­dzie­my naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką zęba­tą świa­ta o nachy­le­niu do 48%. Z Pila­tu­sa zje­dzie­my po dru­giej stro­nie masy­wu gór­skie­go dwo­ma róż­ny­mi typa­mi kole­jek linowych.

Dzień 3 – Moléson, Gruyère, Broc, Montreux

Trze­ci dzień naszej podró­ży spę­dzi­my w Roman­dii — fran­cu­sko­ję­zycz­nej czę­ści Szwaj­ca­rii. W gór­skiej miej­sco­wo­ści Moléson zoba­czy­my wytwa­rza­nie praw­dzi­we­go alpej­skie­go sera. Z Moléson uda­my się do miej­sco­wo­ści Gruy­ère, będą­cej miej­scem pro­duk­cji  serów o tej samej nazwie, jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych i cenio­nych marek serów w świe­cie. Le Gruy­ère Pre­mier Cru sze­ścio­krot­nie zdo­był tytuł naj­lep­sze­go sera świa­ta. Na obiad uda­my się do restau­ra­cji w śre­dnio­wiacz­nym mia­stecz­ku na wzgó­rzu. Tam będzie­my mogli spró­bo­wać Fon­due, obok Rac­let­te jed­nej z dwóch sztan­da­ro­wych potraw sero­wych Szwaj­ca­rii. Po połu­dniu zwie­dzi­my śre­dnio­wiecz­ny zamek z gale­rią sztu­ki współ­cze­snej. Odwie­dzi­my tak­że wyjąt­ko­we muzeum słyn­ne­go szwaj­car­skiw­go arty­sty H.R. Gige­ra, twór­cy fil­mo­wej posta­ci Obce­go (fil­my serii Alien). Zanim opu­ści­my Gruy­ère wstą­pi­my jesz­cze na kawę do baru Gige­ra, miej­sca będą­ce­go samym w sobie dzie­łem sztu­ki, od pod­ło­gi po sufit. Nasz kolej­ny przy­sta­nek to fabry­ka cze­ko­la­dy w pobli­skiej miej­sco­wo­ści Broc. Cal­lier jest naj­star­szą mar­ką szwaj­car­skiej cze­ko­la­dy. Cze­ka na nas  inte­re­su­ją­co zapre­zen­to­wa­na histo­ria wyro­bu cze­ko­la­dy oraz degu­sta­cja sze­ro­kiej pale­ty jej rodza­jów i pra­li­nek. Dzień obfi­tu­ją­cy w atrak­cje sma­ko­we i este­tycz­ne zakoń­czy­my w malow­ni­czym Mon­treux nad Jezio­rem Genew­skim. Po zakwa­te­ro­wa­niu na noc­leg uda­my się na wie­czor­ny spa­cer słyn­ną nad­brzeż­ną pro­me­na­dą, gdzie swój pomnik ma woka­li­sta gru­py Queen — Fred­die Mercury.

Dzień 4 – Aigle, Sion, Zermatt, Leuk, Leukerbad

Po śnia­da­niu poje­dzie­my dalej na połu­dnie kra­ju, do miej­sco­wo­ści Aigle, sły­ną­cej ze swo­ich bia­łych win. Po dro­dze zatrzy­ma­my się jesz­cze na chwi­lę przy nie­zwy­kle foto­ge­nicz­nym zam­ku Chil­lon, poło­żo­nym nad brze­giem Jezio­ra Genew­skie­go i będą­cym naj­czę­ściej odwie­dza­nym budyn­kiem histo­rycz­nym w Szwaj­ca­rii. W muzeum winiar­stwa w Aigle zapo­zna­my się nie tyl­ko z roz­wo­jem tech­ni­ki winiar­skiej ale zoba­czy­my rów­nież kolek­cję tysią­ca dwu­stu ety­kiet winiar­skich. Bogac­two eks­po­na­tów oraz atrak­cyj­na mul­ti­me­dial­no-edu­ka­cyj­na for­ma czy­nią z tego muzeum refe­ren­cyj­ny obiekt tego typu w kra­ju.  Z winiar­skie­go Aigle uda­my się do Sion, sto­li­cy Kan­to­nu Wal­lis. Z Sion pole­ci­my heli­kop­te­rem nad naj­wyż­szą zapo­rę wod­ną Euro­py — Gran­de Dixen­ce, impo­nu­ją­ce dzie­ło szwaj­car­skiej inży­nie­rii. Ponad licz­ny­mi lodow­ca­mi prze­le­ci­my do Zermatt, jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­nych kuror­tów w kra­ju. Z per­spek­ty­wy lotu pta­ka będzi­my mogli podzi­wiać Mat­ter­horn (4472 m n.p.m.), uwa­ża­ny za naj­piększ­niej­szą górę Szwaj­ca­rii. W dal­szej czę­ści popo­łu­dnia odwie­dzi­my śre­dnio­wiecz­ne mia­stecz­ko Leuk, miej­sce sen­sa­cji arche­olo­gicz­nej. W kościel­nej kryp­cie zoba­czy­my praw­dzi­wą mumię, po stu­le­ciach wydo­by­te na świa­tło dzien­ne kościel­ne rzeź­by i dzie­ła sztu­ki, a w przy­ko­ściel­nej kapli­cy zbiór 20 tys. ludz­kich cza­szek i kości (ossu­arium). Naszą podróż czwar­te­go dnia koń­czy wyso­ko­gór­ski kurort Leu­ker­bad (1402 m n.p.m.). To naj­więk­sze alpej­skie uzdro­wi­sko ter­mal­ne z mnó­stwem atrak­cji dla doro­słych i dzie­ci zapew­ni nam dosko­na­ły relaks po inten­syw­nym i obfi­tu­ją­cym we wra­że­nia dniu.

Dzień 5 – St. Moritz

Z Leu­ker­bad prze­je­dzie­my do miej­sco­wo­ści Brig, we wschod­niej czę­ści Kan­to­nu Wal­lis. Słyn­nym pocią­giem pano­ra­micz­nym Gla­cier Express wyru­szy­my w podróż (6:40 h) do odle­głe­go eks­klu­zyw­ne­go ośrod­ka nar­ciar­skie­go i wypo­czyn­ko­we­go St. Moritz we Wschod­niej Szwaj­ca­rii. Po dro­dze prze­je­dzie­my przez 291 mostów, 91 tune­li, prze­łęcz Obe­ralp­pass (2033 m n.p.m.) oraz nie­zli­czo­ne bajecz­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, z któ­rych sły­nie Szwaj­ca­ria. Pod­czas podró­ży cze­ka na nas wybór lokal­nych spe­cjal­no­ści kuli­nar­nych oraz win. Po przy­by­ciu do St. Moritz wje­dzie­my kolej­ką na popu­lar­ny punkt wido­ko­wy Muot­tas Muragl (2454 m n.p.m.). z prze­pięk­ną pano­ra­mą na doli­nę Gór­nej Enga­dy­ny oraz naj­do­kład­niej­szym zega­rem sło­necz­nym świata.

Dzień 6

Po śnia­da­niu uda­my się podróż powrot­ną na lot­ni­sko w Zury­chu. W zależ­no­ści od cza­su wylo­tu jest moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia dodat­ko­wej atrak­cji tury­stycz­nej. Poże­gna­nie uczest­ni­ków wycieczki.

Ter­mi­ny: maj czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Cena za oso­bę: 2160 CHF

Gru­py: 5–7 osób

Cena obej­mu­je:

- 5 noc­le­gów w poko­jach 2 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je hote­lo­we i kla­sy­fi­ko­wa­ne pry­wat­ne kwa­te­ry typu Bed & Breakfast

- 5 śniadań

- wszyst­kie bile­ty wstę­pu i trans­por­tu zwar­te w pro­gra­mie wyciecz­ki (muzea, kolej­ki gór­skie, lokal­ni przewodnicy)

- trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8‑osobowym busem

- opie­kę pilo­ta wycieczki

Cena nie obejmuje:

- kosz­tów przy­jaz­du do Szwaj­ca­rii (Zurych)

- kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF

- ubez­pie­cze­nia KKL, NNW, baga­żu, OC

Trans­port: mini­bus / van VW Cara­vel­le wer­sja dłu­ga (lub podob­ny), do 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów, kli­ma­ty­za­cja, bez­płat­ny dostęp do internetu.

Uwa­gi: Pro­gram może ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra (pogo­da, zatrzy­ma­nie kole­jek gór­skich itp.).

Dopusz­czal­ny bagaż na 1 uczest­ni­ka wyno­si 1 szt.(walizka/plecak/torba) o mak­sy­mal­nej wadze do 18kg + mały bagaż pod­ręcz­ny (mini­ple­cak, toreb­ka) do 2kg.

Infor­ma­cje prak­tycz­ne: Z uwa­gi na wyciecz­ki w wyso­ki teren gór­ski i zmien­ną pogo­dę nale­ży zabrać cie­płe, naj­le­piej lek­kie ter­mo­ak­tyw­ne ubra­nie, nakry­cie gło­wy, ręka­wicz­ki, kurt­kę chro­nią­cą przed desz­czem i wia­trem oraz wygod­ne buty trekkingowe/górskie.

Rezer­wa­cje: info @ swisstrips.net / Kon­takt