Szwajcaria – klasycznie i kameralnie

Wycieczka objazdowa, 6 dni, dojazd własny. Kod: 0401

Rhe­in­fall – Schaf­fhau­sen – Lau­ter­brun­nen – Jung­frau­joch – Gruy­ères – Mon­treux – Jezio­ro Genew­skie – Zermatt – Prze­łęcz Nufe­nen­pass – Bel­lin­zo­na – Locar­no – Jezio­ro Maggiore

małe kame­ral­ne gru­py (do 7 os.) – naj­więk­szy euro­pej­ski wodo­spad – Mat­ter­horn — naj­pięk­niej­sza góra Szwaj­ca­rii – muzeum H. R. Gige­ra – naj­wyż­sza kolej­ka Euro­py – prze­jazd alpej­ski­mi ser­pen­ty­na­mi – sero­war­nia i fabry­ka czekolady

Dzień 1 – Rheinfall, Schaffhausen

Przy­jazd do Zury­chu. Oko­ło połu­dnia odbiór gru­py przez pilo­ta wyciecz­ki i prze­jazd do Neu­hau­sen am Rhe­in­fall. Posi­łek w restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej. Krót­ki spa­cer do Rhe­in­fall, naj­więk­sze­go wodo­spa­du Euro­py, mie­rzo­ne­go ilo­ścią prze­pły­wa­ją­cej wody.

Na tym spek­ta­ku­lar­nym wido­wi­sku natu­ry cze­ka na nas pełen pro­gram. Popły­nie­my łodzią do skał w samym ser­cu wodo­spa­du oraz do góru­ją­ce­go nad nim zam­ku Lau­fen. Prze­jazd do Schaf­fhau­sen, gdzie sta­nie­my obok armat na szczy­cie twier­dzy Munot oraz przej­dzie­my jed­ną z pięk­niej­szych sta­ró­wek w kra­ju. Kola­cja i prze­jazd na nocleg.

Dzień 2 – Lauterbrunnen, Jungfraujoch

Po wcze­snym śnia­da­niu uda­my się do Lau­ter­brun­nen w Ber­neń­skim Obe­rlan­dzie, miej­sco­wo­ści z wyso­kim na bli­sko 300 m wodo­spa­dem Staub­bach­fall, dru­gim naj­wyż­szym w Szwaj­ca­rii. Region ten nale­ży do obsza­ru wpi­sa­ne­go na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Przed połu­dniem zwie­dzi­my słyn­ne pod­ziem­ne wodo­spa­dy Trüm­mel­bach­fäl­le, dostęp­ne dla zwie­dza­ją­cych poprzez sys­te­mem kory­ta­rzy i win­dę. Po połu­dniu uda­my się w podróż kolej­ka­mi gór­ski­mi do naj­wy­żej poło­żo­ne­go dwor­ca kole­jo­we­go Euro­py, poło­żo­ne­go na prze­łę­czy Jung­frau­joch (3471 m ü. M.), jed­ne­go z kil­ku naj­po­pu­lar­niej­szych celów tury­stycz­nych Szwaj­ca­rii. Pociąg jedzie sied­mio­ki­lo­me­tro­wym tune­lem. Na szczy­cie cze­ka na nas m.in. pano­ra­ma na naj­więk­szy lodo­wiec w Alpach – Alet­sch­glet­scher, lodo­wy pałac-labi­rynt z licz­ny­mi rzeź­ba­mi lodo­wy­mi (temp. ‑3 st.), nowo­otwar­ty na stu­le­cie kolej­ki Jung­frau tunel z pre­zen­ta­cją Alpi­ne Sen­sa­tion oraz plat­for­ma wido­ko­wa przy sta­cji badaw­czej Sphinx, do któ­rej wje­dzie­my naj­szyb­szą win­dą Szwaj­ca­rii. Powrót do Lau­ter­brun­nen, kola­cja i prze­jazd na nocleg.

Dzień 3 – Gruyères, Montreux, Jezioro Genewskie

Śnia­da­nie i prze­jazd do zna­nej fabry­ki cze­ko­la­dy Cail­ler (Nestle) w Broc. Cze­ka tam na nas w inte­re­su­ją­cy spo­sób zapre­zen­to­wa­na histo­ria pro­duk­cji cze­ko­la­dy oraz degu­sta­cja sze­ro­kiej gamy wyro­bów cze­ko­la­do­wych. Następ­nie prze­je­dzie­my do pobli­skie­go Gruy­ères, gdzie zoba­czy­my sero­war­nię pro­du­ku­ją­cą słyn­ne i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne na świe­cie sery Gruy­ère. Popo­łu­dnie spę­dzi­my w poło­żo­nym na wzgó­rzu śre­dnio­wiecz­nym przy­zam­ko­wym mia­stecz­ku. W jed­nej z tam­tej­szych restau­ra­cji będzie­my mogli skosz­to­wać tra­dy­cyj­nych szwaj­car­skich potraw sero­wych fon­due i rac­let­te. Zwie­dzi­my zamek z ogro­dem i z wysta­wą sztu­ki nowo­cze­snej oraz muzeum słyn­ne­go arty­sty H.R. Gige­ra, twór­cy fil­mo­wej posta­ci Obce­go (Alien). Na koniec poby­tu w Gruy­ères wstą­pi­my jesz­cze do baru H.R. Gige­ra, miej­sca o nie­zwy­kłym wystro­ju wnę­trza, zapro­jek­to­wa­ne­go przez tego szwaj­car­skie­go arty­stę. Prze­jazd na noc­leg do poło­żo­ne­go nad Jez. Genew­skim Mon­treux, mia­sta Szwaj­car­skiej Rivie­ry. Wie­czor­ny spa­cer słyn­ną pro­me­na­dą, peł­ną kwia­tów, palm i rzeźb, oraz z wido­kiem na masyw gór­ski oka­la­ją­cy jezioro.

Dzień 4 – Zermatt

Wcze­sne śnia­da­nie i prze­jazd do miej­sco­wo­ści Täsch w kan­to­nie Wal­lis. Z Täsch uda­my się pocią­giem do Zermatt (1608 m n.p.m.), jedej z naj­bar­dziej zna­nych miej­sco­wo­ści tury­sty­czych i nar­ciar­skich w kra­ju, wol­nej od ruchu samo­cho­do­we­go. Dru­gą naj­wyż­szą kolej­ką gór­ską Euro­py wje­dzie­my na szczyt Gor­ner­grat (3089 m n.p.m.), skąd roz­cią­ga się pano­ra­ma na naj­pięk­niej­szą i jed­ną z naj­wyż­szych gór Szwaj­ca­rii – Mat­ter­horn (4475 m n.p.m.) oraz lodo­wiec Gor­ner­glet­scher. W tym oto­cze­niu będzie­my mogli posi­lić się w restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej. Z Gor­ner­grat zje­dzie­my na Roten­bo­den (2819 m n.p.m.), skąd prze­spa­ce­ru­je­my się do małe­go jezior­ka Rif­fel­see, w któ­re­go tafli odbi­ja się Mat­ter­horn. Po powro­cie do Zermatt póź­nym popo­łu­dniem będzie­my mie­li do dys­po­zy­cji czas wol­ny, czas by ulec atmos­fe­rze tego uro­cze­go gór­skie­go mia­stecz­ka i sko­rzy­stać z ofer­ty licz­nych skle­pów z lokal­ny­mi spe­cja­ła­mi. Prze­jazd na noc­leg w oko­li­cy Täsch.

Dzień 5 – Bellinzona, Locarno, Jezioro Maggiore

Po śnia­da­niu uda­my się w podróż do Bel­lin­zo­na, sto­li­cy wło­sko­ję­zycz­ne­go kan­to­nu Tici­no. Po dro­dze prze­je­dzie­my malow­ni­czą Nufe­nen­pass (2478 m n.p.m.), dru­gą naj­wyż­szą prze­łę­czą dro­go­wą Szwaj­ca­rii, otwar­tą dla ruchu sma­mo­cho­do­we­go tyl­ko w lecie. W Bel­lin­zo­na zwie­dzi­my trzy góru­ją­ce nad mia­stem zam­ki — Cor­ba­ro, Mon­te­bel­lo i Castel­gran­de, wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Prze­jazd do Locar­no. Przy­klasz­tor­ny kościół Madon­na del Sas­so koń­czy nasz szlak zabyt­ków tego dnia. Malow­ni­czo poło­żo­ny na ska­łach i z wido­kiem na mia­sto i Jez. Mag­gio­re, z nie­zwy­kle boga­ty­mi zdo­bie­nia­mi i gale­rią obra­zów, jeden z wazniej­szych zabyt­ków Szwaj­ca­rii wło­sko­ję­zycz­nej. W ostat­ni wie­czór naszej podró­ży po Szwaj­ca­rii uda­my się do cen­trum Locar­no i na spa­cer pro­me­na­dą. Czas wolny.

Dzień 6

Śnia­da­nie i przy­jazd do Zury­chu (ok. 3,5 h). Poże­gna­nie uczest­ni­ków wycieczki.

Ter­mi­ny: maj czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Cena za oso­bę: 1740 CHF

Gru­py: 5–7 osób

Cena obej­mu­je:

- 5 noc­le­gów w poko­jach 2 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je hote­lo­we i kla­sy­fi­ko­wa­ne pry­wat­ne kwa­te­ry typu Bed & Breakfast

- 5 śniadań

- wszyst­kie bile­ty wstę­pu i trans­por­tu zwar­te w pro­gra­mie wyciecz­ki (muzea, kolej­ki gór­skie, lokal­ni przewodnicy)

- trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8‑osobowym busem

- opie­kę pilo­ta wycieczki

Cena nie obejmuje:

- kosz­tów przy­jaz­du do Szwaj­ca­rii (Zurych)

- kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF

- ubez­pie­cze­nia KKL, NNW, baga­żu, OC

Trans­port: mini­bus / van VW Cara­vel­le wer­sja dłu­ga (lub podob­ny), do 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów, kli­ma­ty­za­cja, bez­płat­ny dostęp do internetu.

Uwa­gi: Pro­gram może ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra (pogo­da, zatrzy­ma­nie kole­jek gór­skich itp.).

Dopusz­czal­ny bagaż na 1 uczest­ni­ka wyno­si 1 szt.(walizka/plecak/torba) o mak­sy­mal­nej wadze do 18kg + mały bagaż pod­ręcz­ny (mini­ple­cak, toreb­ka) do 2kg.

Infor­ma­cje prak­tycz­ne: Z uwa­gi na wyciecz­ki w wyso­ki teren gór­ski i zmien­ną pogo­dę nale­ży zabrać cie­płe, naj­le­piej lek­kie ter­mo­ak­tyw­ne ubra­nie, nakry­cie gło­wy, ręka­wicz­ki, kurt­kę chro­nią­cą przed desz­czem i wia­trem oraz wygod­ne buty trekkingowe/górskie.

Rezer­wa­cje: info @ swisstrips.net / Kon­takt