Zurych Lotnisko Transfery

Andermatt, Arosa, Davos, Engelberg, Flims, GrindelwaldInterlaken, Klosters, Laax, Lauterbrunnen, Lenzerheide, Saas-Fee, St. Moritz, Zermatt oraz wiele innych…

Komfortowe transfery van / minibus

Pro­szę sko­rzy­stać z jed­ne­go z dwóch poniż­szych for­mu­la­rzy do otrzy­ma­nia ceny trans­fe­ru lub zada­nia nam szyb­kie­go pytania!

Transfery — zapytaj o cenę

Przyj­mu­je­my rezer­wa­cje do 24 h przed transferem.

Nasze ceny zale­żą od ilo­ści osób i baga­żu, daty i cza­su trans­fe­ru oraz licz­by fote­li­ków dziecięcych.

Zapy­taj nas :)

Transfery — Twoje szybkie pytanie

* pole wymagane

Lotnisko Zurych ZRH — komfortowe transfery

Transport osób w Szwajcarii

Bus taxi transfery osób z lotniska Zurich ZRH

Minibus

VW Cara­vel­le — dłu­gi — 7 + 1 + duży bagażnik

Opel Viva­ro — dłu­gi — 8 + 1 + duży bagażnik

Opel Viva­ro jest dostęp­ny tak­że z przy­cze­pą

na eks­tra dużą ilość bagażu!

Kombi / SUV

Sko­da Octa­via kom­bi — 3 pasa­że­rów + duży bagażnik

Kia SUV — 3 pasa­że­rów + duży bagażnik

Kia SUV jest dostęp­ny tak­że z przy­cze­pą na eks­tra dużą ilość bagażu!

Inne auta na zapytanie:

Mer­ce­des Via­no / Vito / V‑Klasa, Toyo­ta Prius.

Volks­wa­gen T5 Cara­vel­le, wer­sja długa

- kie­row­ca + 7 pasażerów

- duża prze­strzeń baga­żo­wa: np. 7 dużych wali­zek lub 4 skła­da­ne wóz­ki dla osób niepełnosprawnych

- dar­mo­wy dostęp do inter­ne­tu (Wi-Fi)

- łado­war­ka do smart­fo­nów (wszyst­kie typy wtyczek)

- wej­ścia dla urzą­dzeń audio USB, AUX, Bluetooth

- 3‑strefowa klimatyzacja

- przy­ciem­nio­ne szyby

- zasło­ny przeciwsłoneczne

- skó­rza­ne siedzenia

- napęd 4x4

Opel Viva­ro, wer­sja długa

- kie­row­ca + 8 pasażerów

- duża prze­strzeń baga­żo­wa: np. 7 śred­nich wali­zek i bagaż pod­ręcz­ny lub 4 skła­da­ne wóz­ki inwa­lidz­kie. Auto dostęp­ne tak­że z przy­cze­pą na eks­tra dużo bagażu!

- 2 x łado­war­ka do smartfonów

- wej­ścia dla urzą­dzeń audio USBAUX, Blu­eto­oth

- 3‑strefowa klimatyzacja

- przy­ciem­nio­ne szyby

Sko­da Octa­via Kombi 

- kie­row­ca + 3 pasażerów

- 3 śred­nie waliz­ki + 3 bagaż podręczny

- bez­płat­ny inter­net (Wi-Fi)

- łado­war­ka do smart­fo­nów (wszyst­kie typy)

- AUX wej­ście dla zewnętrz­nych urzą­dzeń audio

- dwu­stre­fo­wa klimatyzacja

Kia Soren­to Sty­le SUV

- kie­row­ca + 3 pasażerów

- duży bagaż­nik. Auto dostęp­ne tak­że z przy­cze­pą na eks­tra dużą ilość bagażu!

- bez­płat­ny inter­net (Wi-Fi)

- łado­war­ka (wszyst­kie typy wtyczek)

- wej­ścia USB, AUX, Blu­eto­oth dla zewnętrz­nych urzą­dzeń audio

- dwu­stre­fo­wa klimatyzacja

- przy­ciem­nio­ne szyby

- skó­rza­ne siedzenia

- napęd 4x4

Płatności

Na miej­scu

  • gotów­ka (CHF or EUR)
  • kar­ta kredytowa
  • kar­ta EC
    Visa, Master­Card, Ame­ri­can Express, Maestro, V Pay, Apple Pay, Andro­id Pay

Z góry

  • prze­lew ban­ko­wy (CHF or EUR)