Przy­go­to­wa­li­śmy nową, bar­dziej eks­cy­tu­ją­cą i dłuż­szą wer­sję tej wyciecz­ki, 8 dni zamiast 6.

Tutaj możesz ją zobaczyć!

Szwajcaria – z północy na południe, pomiędzy Renem i Addą

Wycieczka objazdowa, 6 dni, dojazd własny. Kod: 0801

Zurych – Rhe­in­fall – Lucer­na – Engel­berg – Titlis – Prze­łęcz Grim­sel – Zermatt –
Prze­łęcz Sim­plon – Locar­no – Luga­no – Chur – Tira­no – Prze­łęcz Ber­ni­na – St. Moritz

prze­jazd pocią­giem pano­ra­micz­nym Ber­ni­na Express
rejs stat­kiem po Jezio­rze Czte­rech Kantonów
naj­bar­dziej stro­ma kolej­ka Europy
naj­więk­szy euro­pej­ski wodospad
naj­wy­żej poło­żo­ny most wiszą­cy w Europie
naj­pięk­niej­sza góra Szwaj­ca­rii — Matterhorn
wizy­ta w alpej­skiej serowarni
pokaz pta­ków drapieżnych
prze­jazd alpej­ski­mi serpentynami
małe kame­ral­ne grupy

Dzień 1 – Zurych, Rheinfall

Przy­lot do Zury­chu. Z lot­ni­ska poje­dzie­my do Zury­chu, naj­więk­sze­go mia­sta Szwaj­ca­rii. W Szwaj­car­skim Muzeum Naro­do­wym, miesz­czą­cym się w sty­lo­wym pała­cu na sty­ku dwóch rzek — Lim­mat i Sihl, będą­cym naj­czę­ściej odwie­dza­nym muzeum histo­rycz­nym w kra­ju, w krót­kiej i atrak­cyj­nej for­mie pozna­my zarys histo­rii i kul­tu­ry Hel­we­tów. Po wizy­cie w muzeum uda­my się na obiad. Po dro­dze zoba­czy­my mię­dzy inny­mi oka­za­ły neo­re­ne­san­so­wy dwo­rzec kole­jo­wy. Popo­łu­dnie spę­dzi­my z dala od miej­skie­go zgieł­ku, nad naj­więk­szym euro­pej­skim wodo­spa­dem na rze­ce Ren – Rhe­in­fall. Wodo­spad znaj­du­je się w Kan­to­nie Sza­fu­za, naj­bar­dziej na pół­noc wysu­nię­tym regio­nie Szwaj­ca­rii. Na tym spek­ta­ku­lar­nym wido­wi­sku natu­ry cze­ka na nas pełen pro­gram. Popły­nie­my łodzią do skał w samym ser­cu wodo­spa­du oraz zwie­dzi­my góru­ją­cy nad nim zamek Lau­fen. W zam­ko­wym muzeum pozna­my histo­rię roz­wo­ju gospo­dar­cze­go regio­nu. Czas wol­ny wie­czo­rem to moż­li­wość spa­ce­rów wśród oko­licz­nych win­nic oraz kąpie­li w rze­ce Ren (kąpie­li­sko rów­nież dla dzieci)

Dzień 2 – Lucerna, Engelberg, Titlis

Dru­gie­go dnia uda­my się na połu­dnie, do Szwaj­ca­rii Cen­tral­nej. Zwie­dzi­my Lucer­nę, mia­sto malow­ni­czo poło­żo­ne nad Jezio­rem Czte­rech Kan­to­nów, cen­trum kul­tu­ral­ne regio­nu. Zoba­czy­my m.in. naj­star­szy i dru­gi naj­dłuż­szy zada­szo­ny most drew­nia­ny w Euro­pie – Kapel­len­brüc­ke (XIV w.), sta­re mia­sto i for­ty­fi­ka­cje. Z Lucer­ny popły­nie­my stat­kiem po malow­ni­czym Jezio­rze Czte­rech Kan­to­nów do miej­sco­wo­ści Bec­ken­ried. Po obie­dzie poje­dzie­my do Engel­berg, miej­sco­wo­ści zna­nej ze spor­tów zimo­wych oraz oka­za­łe­go klasz­to­ru Bene­dyk­ty­nów. Wyjąt­ko­wą kolej­ką lino­wą, któ­rej gon­do­la obra­ca się wokół wła­snej osi, wje­dzie­my na górę Titlis (3238 m n.p.m.). Pokry­ty śnie­giem przez cały rok Titlis, z jedy­nym w tym regio­nie lodow­cem, ofe­ru­je nie tyl­ko zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki ale i zimo­we atrak­cje w środ­ku lata. W par­ku lodow­co­wym, do któ­re­go wje­dzi­my kolej­ką krze­seł­ko­wą Ice Fly­er, cze­ka na nas  zaba­wa zjaz­dów na śnie­gu (snow toys, snow­tu­bing), spa­cer 150 metro­wą gro­tą w lodow­cu (temp. ‑1.5 st. C) oraz zastrzyk adre­na­li­ny na naj­wy­żej poło­żo­nym moście wiszą­cym Euro­py – Titlis Cliff Walk. Po powro­cie z Titlis do Engel­berg uda­my się na posi­łek. Następ­nie poje­dzie­my dalej na połu­dnie, na noc­leg w oko­li­ce jezio­ra Brien­zer­see. Po dro­dze prze­je­dzie­my przez sie­lan­ko­we kra­jo­bra­zy z uro­kli­wy­mi jezio­ra­mi Sar­ner­see i Lun­ger­ner­see, oraz przez prze­łęcz Brünig.

Dzień 3 – Przełęcz Grimsel, Zermatt

Kon­ty­nu­uje­my naszą podróż na połu­dnie kra­ju. Z Ber­neń­skie­go Obe­rlan­du poje­dzie­my przez prze­łęcz Grim­sel (2164 m n.p.m.) do Kan­to­nu Wal­lis. Grim­sel­pass jest nie­wąt­pli­wie jed­ną z naja­trak­cyj­niej­szych prze­łę­czy w Szwaj­ca­rii. Zapo­ry wod­ne, strze­li­ste góry ota­cza­ją­ce jezio­ra, lodow­ce, elek­trow­nia wod­na oraz kil­ka atrak­cji tury­stycz­nych czy­nią to miej­sce celem licz­nych wycie­czek. Po dro­dze na prze­łęcz zaj­rzy­my do małej alpej­skiej sero­war­ni, gdzie będzie­my mogli skosz­to­wać lokal­nych spe­cja­łów, a przy odro­bi­nie szczę­ścia zoba­czyć tak­że wyrób sera. Stam­tąd przej­dzie­my 70 metro­wym mostem wiszą­cym do sta­cji kolej­ki Gel­mer­bahn, naj­bar­dziej stro­mej kolej­ki Euro­py (nachy­le­nie do 106%). Wje­dzie­my na zapo­rę jezio­ra Gel­mer­see. W dro­dze na prze­łęcz zoba­czy­my jesz­cze dwie kolej­ne zapo­ry wod­ne i prze­pięk­ne Jezio­ro Grim­sel. Na prze­łę­czy cze­ka na nas posi­łek oraz park świ­sta­ków. Po połu­dniu prze­je­dzie­my do miej­sca zakwa­te­ro­wa­nia na noc­leg w rejo­nie Täsch, a następ­nie pocią­giem do Zermatt, miej­sco­wo­ści wol­nej od ruchu samo­cho­do­we­go. Kolej­ką wago­ni­ko­wą wje­dzi­my na Gor­ner­grat (3089 m n.p.m.), skąd roz­cią­ga się pano­ra­ma na naj­pięk­niej­szą i jed­ną z naj­wyż­szych gór Szwaj­ca­rii – Mat­ter­horn (4475 m n.p.m.) oraz lodo­wiec Gor­ner­glet­scher. W tym bajecz­nym oto­cze­niu będzie­my mogli posi­lić się w restau­ra­cji. Z Gor­ner­grat zje­dzie­my na Roten­bo­den (2819 m n.p.m.), skąd prze­spa­ce­ru­je­my się do małe­go jezior­ka Rif­fel­see, w któ­re­go tafli odbi­ja się Mat­ter­horn. Spa­cer po Zermatt zakoń­czy nasz trze­ci dzień podróży.

Dzień 4 – Przełęcz Simplon, Locarno, Lugano

Posi­le­ni śnia­da­niem z dosko­na­łym serem i mię­sem suszo­nym z Wal­lis ruszy­my przez prze­łęcz Sim­plon (2006 m n.p.m.) i tery­to­rium Włoch do wło­sko­ję­zycz­ne­go Kan­to­nu Tici­no. Po dro­dze prze­je­dzie­my jed­nym z naj­wyż­szych i naj­dłuż­szych mostów dro­go­wych w kra­ju – Gan­ter­brüc­ke. W Tici­no powi­ta nas już odmien­ny, bar­dziej śród­ziem­no­mor­ski kli­mat i roślin­ność. W Locar­no, w par­ku Fal­co­ne­ria, obej­rzy­my pokaz pta­ków dra­pież­nych.  Zapre­zen­to­wa­nych zosta­nie kil­ka­na­ście gatun­ków, m.in. orły, jastrzę­bie i sowy, prze­la­tu­ją­ce tuż nad gło­wa­mi zgro­ma­dzo­nej na try­bu­nach publicz­no­ści. Popo­łu­dnie spę­dzi­my w Luga­no, naj­więk­szym mie­ście Kan­to­nu Tici­no. Prze­spa­ce­ru­je­my się przez park miej­ski i ślicz­ną pro­me­na­dę nad brze­giem jezio­ra, zachę­ca­ją­cą do licz­nych zdjęć oraz roz­ko­szo­wa­nia się kra­jo­bra­zem. Kolej­ką wago­ni­ko­wą wje­dzie­my na górę San Salva­to­re (912 m n.p.m.), wspa­nia­ły punkt wido­ko­wy na oko­li­ce Luga­no, sąsied­nie Wło­chy oraz wło­ską eks­kla­wę na tery­to­rium Szwaj­ca­rii — Cam­pio­ne d‘Italia. Na górze znaj­du­je się restau­ra­cja, muzeum i kapli­ca. Na noc­leg prze­je­dzie­my do Kan­to­nu Gry­zo­nia, we wschod­niej czę­ści Szwajcarii.

Dzień 5 – Chur, Bernina Express, Tirano, St. Moritz

Po śnia­da­niu prze­je­dzie­my do Chur, głów­ne­go mia­sta Kan­to­nu Gry­zo­nia, będą­ce­go zara­zem naj­star­szym mia­stem Szwaj­ca­rii. Tu roz­po­czy­na swo­ją dro­gę słyn­ny pociąg pano­ra­micz­ny – Ber­ni­na Express. Ta linia kole­jo­wa Kolei Retyc­kiej łączy Chur i wło­ską miej­sco­wość gra­nicz­ną Tira­no, poło­żo­ną nad rze­ką Adda. Tra­sa prze­jaz­du jest uwa­ża­na za jed­ną z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych w Szwaj­ca­rii. Wpi­sa­nie jej na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO potwier­dza jej war­tość. W cza­sie trwa­ją­cej ponad czte­ry godzi­ny podró­ży prze­je­dzie­my przez obsza­ry na wyso­ko­ści od 2253 m n.p.m. na prze­łę­czy Ber­ni­na do 429 m n.p.m. w Tira­no. Po dro­dze zoba­czy­my nie tyl­ko zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach kra­jo­bra­zy, z któ­rych sły­ną Szwaj­car­skie Alpy, ale rów­nież praw­dzi­we monu­men­ty szwaj­car­skiej inży­nie­rii budow­la­nej – mosty, tune­le i wia­duk­ty. Po przy­jeź­dzie do Tira­no uda­my się na obiad. Następ­nie prze­je­dzie­my z Tira­no spo­wro­tem do Szwaj­ca­rii, przez prze­łęcz Ber­ni­na do sta­cji kolej­ki lino­wej Dia­vo­lez­za (tłum. dia­bli­ca). Wje­dzie­my na wyso­kość 2973 m n.p.m., gdzie z tera­sy wido­ko­wej będzie­my mogli podzi­wiać naj­wyż­szy szczyt w Kan­to­nie Gry­zo­nia – Piz Ber­ni­na (4047 m n.p.m.) oraz naj­więk­szy lodo­wiec Alp Wschod­nich – Mor­te­ratsch. Po kola­cji będzie­my mie­li czas na spa­cer nad jed­nym z jezior w doli­nie Gór­nej Enga­dy­ny lub na zwie­dze­nie eks­klu­zyw­nej miej­sco­wo­ści St Moritz.

Dzień 6

Po śnia­da­niu uda­my się podróż powrot­ną na lot­ni­sko w Zury­chu. W zależ­no­ści od cza­su wylo­tu jest moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia dodat­ko­wej atrak­cji tury­stycz­nej. Poże­gna­nie uczest­ni­ków wycieczki.

Ter­mi­ny: czer­wiec lipiec sier­pień wrzesień

Cena za oso­bę: 1860 CHF

Gru­py: 5–7 osób

Cena obej­mu­je:

- 5 noc­le­gów w poko­jach 2 oso­bo­wych, kla­sy­fi­ko­wa­ne poko­je hote­lo­we i kla­sy­fi­ko­wa­ne pry­wat­ne kwa­te­ry typu Bed & Breakfast

- 5 śniadań

- wszyst­kie bile­ty wstę­pu i trans­por­tu zwar­te w pro­gra­mie wyciecz­ki (muzea, kolej­ki gór­skie, lokal­ni przewodnicy)

- trans­port kli­ma­ty­zo­wa­nym 8‑osobowym busem

- opie­kę pilo­ta wycieczki

Cena nie obejmuje:

- kosz­tów przy­jaz­du do Szwaj­ca­rii (Zurych)

- kosz­tów wyży­wie­nia poza śnia­da­nia­mi. Koszt obia­du / kola­cji w restau­ra­cjach samo­ob­słu­go­wych 15–25 CHF, w pozo­sta­łych 20–45 CHF

- ubez­pie­cze­nia KKL, NNW, baga­żu, OC

Trans­port: mini­bus / van VW Cara­vel­le wer­sja dłu­ga (lub podob­ny), do 7 pasa­że­rów + kie­row­ca, miej­sce na baga­że dla kom­ple­tu pasa­że­rów, kli­ma­ty­za­cja, bez­płat­ny dostęp do internetu.

Uwa­gi: Pro­gram może ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra (pogo­da, zatrzy­ma­nie kole­jek gór­skich itp.).

Dopusz­czal­ny bagaż na 1 uczest­ni­ka wyno­si 1 szt.(walizka/plecak/torba) o mak­sy­mal­nej wadze do 18kg + mały bagaż pod­ręcz­ny (mini­ple­cak, toreb­ka) do 2kg.

Infor­ma­cje prak­tycz­ne: Z uwa­gi na wyciecz­ki w wyso­ki teren gór­ski i zmien­ną pogo­dę nale­ży zabrać cie­płe, naj­le­piej lek­kie ter­mo­ak­tyw­ne ubra­nie, nakry­cie gło­wy, ręka­wicz­ki, kurt­kę chro­nią­cą przed desz­czem i wia­trem oraz wygod­ne buty trekkingowe/górskie.

Rezer­wa­cje: info @ swisstrips.net / Kon­takt