Wakacje w Szwajcarii – od maja do października

6 autor­skich pro­gra­mów: naj­sław­niej­sze miej­sca, wędrów­ki dla każ­de­go, hel­wec­kie kuli­na­ria i winiar­stwo.

Małe kil­ku­oso­bo­we gru­py i spe­cjal­ne, niż­sze ceny dla dzie­ci.

Zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami.

Spo­tkaj­my się w Szwaj­ca­rii już wkrót­ce!