Jezioro Gelmersee i najbardziej stroma kolejka Europy (z wędrówką)


Jezioro Gelmer w dolinie Hasli.

Na skra­ju Ber­neń­skie­go Obe­rlan­du, w pobli­żu malow­ni­czej prze­łę­czy Grim­sel­pass, leży jezio­ro zapo­ro­we Gel­mer­see (1850 m n.p.m.). Na zapo­rę wje­dzie­my naj­bar­dziej stro­mą kolej­ką lino­wo-tere­no­wą Euro­py. Następ­nie powę­dru­je­my wokół jezio­ra (2 h). Po powro­cie kolej­ką do doli­ny moż­na zjeść obiad w restau­ra­cji i spró­bo­wać praw­dzi­we­go alpej­skie­go sera z tam­tej­szej serowarni.

Wariant 2: Zamiast wjaz­du kolej­ką wędrów­ka do i wokół jezio­ra (ca. 4 h; wyma­ga­na dobra kon­dy­cja); zjazd do doli­ny kolej­ką Gelmerbahn.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 32 CHF Gelmerbahn

Z prze­wod­ni­kiem 125 CHF za osobę

Lin­ki: Kolej­ka Gelmerbahn