Księstwo Liechtenstein ? Vaduz i Malbun


Zamek Księcia Liechtensteinu w Vaduz.

Mimo nie­wiel­kie­go obsza­ru Księ­stwo Liech­ten­ste­in ma wie­le do zaofe­ro­wa­nia odwie­dza­ją­cym. Przed połu­dniem zwie­dzi­my cen­trum sto­li­cy Vaduz, przej­dzie­my pod budy­nek par­la­men­tu oraz odwie­dzi­my inte­re­su­ją­ce muzeum histo­rii Księ­stwa. Z Vaduz prze­je­dzie­my do gór­skiej wio­ski Mal­bun, gdzie kolej­ką lino­wą wje­dzie­my na szczyt Sare­is (2003 m n.p.m.). Po posił­ku w tam­tej­szej restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej z wido­kiem na Liech­ten­ste­in, Austrię i Szwaj­ca­rię zje­dzie­my kolej­ką z powro­tem do Mal­bun, na wyjąt­ko­wy pokaz ptac­twa łow­ne­go (orły i jastrzę­bie). Po powro­cie do Vaduz odwie­dzi­my jesz­cze winiar­nię nadwor­ną Księ­stwa Liech­ten­ste­in, gdzie skosz­tu­je­my ksią­żę­ce­go wina.

Wto­rek — Pią­tek: dodat­ko­wo z wizy­tą w winiar­ni książęcej.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 115 CHF + 19 CHF wszyst­kie wej­ścia (Erleb­ni­spass)

Lin­ki: Erleb­ni­spass Liechtenstein