Trzy zamki w Bellinzona


Zamek Castelgrande w Bellinzona.

Trzy zam­ki góru­ją­ce nad Bel­lin­zo­na, sto­li­cą wło­sko­ję­zycz­ne­go kan­to­nu Tici­no, są zna­kiem roz­po­znaw­czym tego pięk­ne­go mia­sta i zosta­ły wpi­sa­ne na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Nale­żą do naj­czę­ściej odwie­dza­nych atrak­cji tury­stycz­nych w tej czę­ści kraju.

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 15 CHF wszyst­kie wstępy

Lin­ki: Zam­ki