Widok na Locarno i Jezioro Maggiore z góry Cimetta.

Locarno ? Cimetta ? Verzasca (z wędrówką)

Poło­żo­ne nad jezio­rem Mag­gio­re mia­sto Locar­no jest naj­go­ręt­szym mia­stem Szwaj­ca­rii. Śród­ziem­no­mor­ski kli­mat i roślin­ność. Zwie­dzi­my zna­ny kościół piel­grzym­ko­wy Madon­na del Sas­so. Wje­dzie­my kolej­ką na górę Car­da­da, skąd uda­my się pie­szo (1 h) dalej, na punkt wido­ko­wy na szczy­cie Cimet­ta (1671 m n.p.m.). Moż­li­wość posił­ku w restau­ra­cji samo­ob­słu­go­wej. Po powro­cie do Locar­no przej­dzie­my nad­brzeż­ną pro­me­na­dą. Poje­dzie­my na czwar­tą naj­wyż­szą zapo­rę wod­ną Szwaj­ca­rii ? Verza­sca (220 m), na któ­rej krę­co­no słyn­ną sce­nę sko­ku do fil­mu Gol­de­neye (James Bond). Moż­li­wość sko­ku na bungee.

Wariant 2: zamiast zapo­ry wod­nej Verza­sca pokaz pta­ków dra­pież­nych w par­ku Fal­co­ne­ria w Locarno

Daty 2015: 02.05–21.06 So.+ Nd. / 28.06–11.10 codziennie

Mia­sta wyjaz­du: Schaf­fhau­sen / Win­ter­thur / Zürich

Cena za oso­bę: 120 CHF + 36 CHF kolejki

Z prze­wod­ni­kiem: 130 CHF pro Pers.

Lin­ki: www.cardada.ch / www.falconeria.ch